Glas Javnosti

Kada se oduzima licenca za rad lekaru i šta je „stručna greška“

Zdravlje
Autor: Glas javnosti

Nakon što se dobiju rezultati unutrašnjeg, spoljnog i nadzora inspekcije Ministarstva zdravlja, protiv ginekologa iz Sremske Mitrovice, osumnjičenog da je izvršio akušersko nasilje usled čega je preminula jedna beba, može se pokrenuti postupak pred Sudom časti Lekarske komore Srbije (LKS), rečeno je u ovoj zdravstvenoj organizaciji.

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici pokrenulo je istragu protiv lekara – ginekologa M. M. bolnice u Sremskoj Mitrovici. Nakon svedočenja porodilje Marice Mihajlović iz Šida čija je beba preminula u toj zdravstvenoj ustanovi naložen je unutrašnji, spoljašnji i nadzor inspekcije Ministarstva zdravlja.

Kako je  objašnjeno u Lekarskoj komori Srbije, postupak pred prvostepenim sudovima časti regionalnih lekarskih komora, koje su u sastavu Lekarske komore Srbije, pokreće se predlogom za pokretanje postupka, pacijenta, odnosno oštećenog. Postupak se, dodaju, može pokrenuti i po službenoj dužnosti.

Prema zbirnoj evidenciji Lekarske komore Srbije koja obuhvata pet prvostepenih sudova časti LKS, u proseku bude primljeno između 60 i 90 prijava godišnje. Od ukupnog broja primljenih prijava, za 30 do 40 prijava bude utvrđeno da nisu ispunjeni formalni uslovi za vođenje postupka, navodi se u odgovoru.


To znači da Sud časti nije nadležan da postupa u konkretnom slučaju ili je predlog podnelo neovlašćeno lice ili lice koje nema pravni interes za vođenje postupka, odnosno kada je predlog neblagovremen.

Ukoliko prijava ispunjava formalne uslove za vođenje postupka, kako je objašnjavaju u LKS, prelazi se u sledeću fazu postupka, u kojoj sudija istražitelj utvrđuje da li postoji osnovana sumnja da je prijavljeni lekar učinio povredu profesionalne dužnosti i ugleda člana Komore. Ukoliko sudija istražitelj utvrdi da postoji osnovana sumnja u konkretnom slučaju, prelazi se u sledeću i završnu fazu disciplinskog postupka pred prvostepenim Sudom časti, fazu glavne rasprave pred tročlanim sudskim većem.

Ako sudsko veće nakon sprovedene glavne rasprave utvrdi da je lekar odgovoran za povredu profesionalne dužnosti i/ili ugleda člana Komore, izreći će mu jednu od sledećih disciplinskih mera: javnu opomenu, novčanu kaznu za lakše povrede ili privremenu zabranu samostalnog rada u obavljanju određenih poslova zdravstvene delatnosti, odnosno zdravstvene delatnosti, za teže povrede, u kom slučaju se zdravstvenom radniku licenca oduzima.


Kada postupanje lekara ima obeležja krivičnog dela propisanog Krivičnim zakonikom RS, takvi slučajevi su predmet dokazivanja u krivičnom postupku i o eventualnoj krivici lekara odlučuje nadležni krivični sud, navode u LKS.

Oduzimanje licence
Ukoliko lekar bude osuđen pravosnažnom sudskom odlukom za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od šest meseci ili težu kaznu, odnosno na kaznu zatvora za krivično delo protiv zdravlja ljudi, Lekarska komora Srbije privremeno oduzima licencu u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad (licence) zdravstvenim radnicima u Srbiji je jasno definisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti kao i Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika koji donosi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Po Zakonu koji je stupio na snagu 2019. godine, licenca se ne može oduzeti trajno

Komora po službenoj dužnosti, između ostalog, privremeno oduzima licencu zdravstvenom radniku ako u obavljanju zdravstvene delatnosti načini stručnu grešku kojom se narušava, odnosno pogoršava zdravstveno stanje pacijenta, ako mu je od strane nadležnog organa komore izrečena jedna od mera privremene zabrane obavljanja zdravstvene delatnosti zbog teže povrede profesionalne dužnosti i ugleda člana komore, u skladu sa zakonom i statutom komore.


Takođe, privremeno mu se oduzima licenca za rad, ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od šest meseci ili težu kaznu, odnosno na kaznu zatvora za krivično delo protiv zdravlja ljudi.

Licenca se privremeno oduzima i ako mu je pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, odnosno zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti zbog koje ne može obavljati zdravstvenu delatnost.

Privremeno oduzimanje licence može trajati od šest meseci do pet godina od dana dostavljanja rešenja o privremenom oduzimanju licence.


Privremeno oduzimanje licence može trajati do brisanja osude u skladu sa Krivičnim zakonikom, do isteka mere bezbednosti koja je izrečena zdravstvenom radniku, do ponovnog upisa zdravstvenog radnika u imenik komore, pod uslovima propisanim ovim zakonom i takva licenca važi za preostali period važenja prethodno izdate licence.

Šta se podrazumeva pod stručnom greškom?

Pod stručnom greškom, u smislu ovog zakona, podrazumeva se nesavesno obavljanje zdravstvene delatnosti u vidu zanemarivanja profesionalnih dužnosti u pružanju zdravstvene zaštite, nepažnje ili propuštanja, odnosno nepridržavanja utvrđenih pravila struke i profesionalnih veština u pružanju zdravstvene zaštite, koje dovodi do povrede, oštećenja, pogoršanja zdravlja ili gubitka delova tela pacijenta.

Odgovornost za stručnu grešku utvrđuje se u disciplinskom postupku pred nadležnim organom komore, u postupku redovne i vanredne provere kvaliteta stručnog rada, odnosno u drugim postupcima utvrđenim zakonom.


Glas javnosti/N01S

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR