Glas Javnosti

SKANDALOZNO: SANU POD VOĐSTVOM VLADIMIRA KOSTIĆA PLANSKI IZDAJE KOSOVO

Vesti
Autor: Glas javnosti

Zbornici o Kosovu i Metohiji su dostupni u PDF formatu na kraju teksta.

SVAKO ODUGOVLAČENjE SA ŠTAMPANjEM AKADEMIJINOG ZBORNIKA O KIM DIREKTNO ŠTETI DRŽAVNIM I NACIONALNIM INTERESIMA, NASTOJANjIMA DA SE SAČUVA TERITORIJALNA CELOVITOST SRBIJE

PISMO ČASLAVA OCIĆA, REDOVNOG ČLANA SANU PREDSEDNIKU SANU AKADEMIKU VLADIMIRU S. KOSTIĆU

(prva, skraćena, verzija; nejavna) upućeno 24. septembra 2022, na koju on do 9. novembra 2022. nije reagovao, a odbio je i da Ocića primi na razgovor, tako da je Ocić prinuđen da ovo pismo proglasi

JAVNIMUvaženi Predsedniče Akademije,

u jednom od retkih trenutaka dokolice, pre neki dan, pročitah Zapisnik sa (elektronske) sednice Predsedništva SANU održane 3. marta 2022. godine. Posebno mi je bila zanimljiva tačka (Saopštenja) čiji ću deo (onaj koji se odnosi na analizu uspešnosti naučnog skupa o Kosovu i Metohiji održanog 25. februara u svečanoj sali SANU) – da bih izbegao optužbe za (tendencioznu) selektivnost – u celini ovde navesti (s mojim isticanjem i mestimičnim kratkim komentarima u fusnotama /starosrpski: „spuštenicama“/[1]):

„Predsednik SANU akademik Vladimir S. Kostić saopštio je prisutnima[2] da je u okviru rada Akademijskog odbora za srpsko pitanje, u SANU održan naučni skup Ekonomski, svojinsko-pravni [treba: svojinskopravni] i demografski aspekti kosovskometohijskog pitanja koji je vodio akademik Časlav Ocić. Ocena članova IO SANU koji su pratili skup[3] je da je on delom poslužio akademiku Ociću za to da zloupotrebi forum za ponavljanje poznatnh stavova o kojima su se odredili relevantni organi SANU, uključujući i Skupštinu SANU, ne prezajući ni od direktnih provokacija[4] upućenih predsedniku SANU nakon njegovog otvaranja skupa, itd.


U opsežnoj diskusiji[5] je ocenjeno[6] (bez ikakve želje da se bilo kom od učesnika oduzme pravo da slobodno misli[7] i da izražava svoje stavove) da je na skupu iznet niz stavova, uključujući i mnoge koji nemaju nikakve veze s predloženom temom skupa, da na njemu nije uzeo učešće nijedan član SANU osim organizatora[8] (što je posebno indikativno). Predsedništvo SANU je prilikom odobravanja ovog skupa bilo svesno da skupovi koje organizuje akademik Ocić nose dozu problematičnosti[9] za Akademiju, ali nije želelo da pribegne bilo kakvim zabranama[10] ili ograničenjima, u želji da se komunikacija među akademicima održi na neophodnom nivou akademske decentnosti, i snažno se zalažući za pravo slobodnog mišljenja i izražavanja svih stavova. Međutim, Predsedništvo oseća potrebu da ukaže na nedopustivost ovakve zloupotrebe akademijinih skupova radi plasiranja neosnovanih, netačnih i neprihvatljivih stavova. Istovremeno potvrđeni su stavovi Predsedništva u vezi sa ponašanjem i optužbama akademika Ocića[11]. Ponovo je ukazano na to da organi SANU neće više odgovarati na ovakve neosnovane optužbe akademika Ocića, ali da nije u duhu SANU da pribegava zabranama niti ograničenjima, već će zahtevati od njega da poštuje pravila ponašanja i principe rada SANU kao i svi drugi akademici i nadalje će svoj odgovor određivati prema njegovom odnosu prema tim pravilima i ponašanju. Takođe je zaključeno da izdanje koje bi trebalo da usledi nakon njegovog održavanja, treba da prođe kroz punu proceduru predviđenu pravilima SANU.“


Kada sam Predsednikovo SAOPŠTENjE pročitao do kraja, video sam da njime dominira lični ton, ono je subjektivno (vidi se da je to uradak jednog čoveka a ne timski rad nastao posle „opsežne diskusije“), nimalo analitično, dakle, neobjektivno. Insinuatorsko i osvetnički denuncijantsko. Zato pršti besom i kipti mržnjom. Očekivao sam argumentovanu analizu kvaliteta saopštenja i debate na predmetnom naučnom skupu[12], a dobio patetičnu kuknjavu Predsednikovu i ogovaranje i etiketiranje karaktera i ponašanja Ocića izrečeno apriorno, apodiktički, diskriminatorski i, da ponovim, s neskrivenim mržnjom: „Predsedništvo SANU je prilikom odobravanja ovog skupa bilo svesno da skupovi koje organizuje akademik Ocić nose dozu problematičnosti za Akademiju.“

Znatan deo Predsednikovog OBAVEŠTENjA zauzima žalopojka (samozaljubljenog[13] i sujetnog) predsednika Vladimira S. Kostića zbog duševnih patnji koje mu je „zli volšebnik“ Ocić naneo na skupu o Kosovu i Metohiji (a povodom još jedne „zloupotrebe foruma od strane Ocića“) što kod posmatrača sa strane stvara utisak da tema skupa od 25. februara o.g. nije bio Kosmet nego Predsednik Vladimir S. Kostić i njegovi jadi („duševne patnje“).

Apelovao bih na Predsednika da se okane opstrukcije štampanja zbornika radova s naučnog skupa Ekonomski, svojinskopravni i demografski aspekti kosovskometohijskag pitanja, drugim rečima, da odobri da rukovodilac sektora za izdavačku delatnost gospođa Snežana Krstić–Bukarica uputi zahtev za ISBN i CIP nadležnim institucijama (oba podatka se dobijaju najduže za dva dana), a takođe uputi zahtev za ponudu potencijalnim štamparskim preduzećima. Kod nje se već više meseci nalazi rukopis zbornika, koji sadrži i elemente (podatke) za pomenute zahteve. Rukopis je u niskoj rezoluciji (kako bi mogao da se šalje običnom e-poštom). Podatke o ISBN-u i CIP-u, kao i nazivu štamparije, proslediću timu koji je prelamao knjigu. Čim unese tražene dopune „prelamački“ tim će pripremiti verziju s višom rezolucijom potrebnom za štampanje. Ta verzija će promptno (mojim posredovanjem) biti prosleđena Sektoru za izdavačku delatnost. Tu verziju (na CD-u) Sektor može onda da uruči štampariji koja je dala najpovoljniju ponudu.

Verujem da Predsednik ima intelektualni i moralni kapacitet da udovolji mojoj molbi, tj. da bezodvlačno preduzme potrebne mere da zbornik što pre ugleda svetlo dana[14], i da time zaustavi, ovim povodom uslovljeno, opadanje ugleda SANU u javnosti[15].

Time bi bila stavljena „van snage“ i najvažnija rečenica Predsednikovog OBAVEŠTENjA: „Takođe je zaključeno da izdanje koje bi trebalo da usledi nakon njegovog održavanja, treba da prođe kroz punu proceduru predviđenu pravilima SANU.“

Jer, kao što to vrlo dobro zna Predsednik i svi članovi Odeljenja društvenih nauka, „izdanje“ je prošlo potrebnu proceduru (jednoglasnom) odlukom Odeljenja društvenih nauka donetom na skupu ODN-a 2. marta ove godine da se predmetni zbornik štampa. Tu odluku ne može da poništi ni žalosno-smešno cirkusiranje akademika Koste Čavoškog i Al. Đ. Kostića, ni njihova nezakonita ex post „hiper-recenzija“ zbornika. Nikakvi trikovi ni morbidna mašta akademika Čavoškog ne mogu da spreče štampanje zbornika o Kosmetu s grbom SANU, kao što nije uspelo cenzurisanje održavanje skupa o KIM, uprkos trogodišnjim grčevitim (i neprincipijelnim) naporima da se Ocić spreči u njegovoj „neprijateljskoj“ raboti kritike Kostićevog stava o Kosovu i Metohiji[16].
 
U očekivanju Vaše konstruktivne odluke

s dužnim poštovanjem

srdačno Vas pozdravljam

Časlav Ocić, red. član SANU


U Beogradu, 24. septembra 2022.
 
U međuvremenu, predsednik Kostić poručuje uredniku zbornika da iza Predsednikove zabrane štampanja zbornika o KIM stoje moćni (domaći i strani) faktori i da uredniku neće poći za rukom da savlada tu prepreku, tj. da će predsednik SANU uspešno izvršiti posao cenzurisanja sve dok je on na vlasti. A i posle toga, jer on ostavlja netaknute vladajuće strukture u SANU, sastavljene od njegovih poslušnika koji su mu obećale da neće preispitivati ni jednu njegovu odluku od 2015. godine do danas. Dakle, i posle Kostića Kostić


Korice Zbornika o Kosovu i Metohiji

[1] Opširniji komentari (s odgovarajućim referencama i dokumentacijom) naći će se u široj verziji mog apela Predsedniku SANU.

[2] Ko je bio prisutan, ako je sednica bila on-line?

[3] Koliko je članova IO pratilo (a koliko ih je bojkotovalo) ovaj skup? Koliko sam uspeo da primetim – bila su prisutna samo dvojica: 1. generalni sekretar akademik Zoran Knežević skupu je prisustvovao desetak minuta (tačnije po završetku Predsednikovog Uvodnog slova /od jedne stranice teksta/ napustio je skup) i 2. sâm Predsednik SANU, akademik Vladimir S. Kostić, koji je desetak minuta posle Kneževića demonstrativno srdito (bez ikakvog povoda) hineći uvređenost, napustio svečanu salu SANU, odnosno naučni skup o KIM. Kome je bila upućena ova poruka distanciranja Predsednika SANU (a time i SANU) od ovog skupa u SANU o Kosmetu? Imajući u vidu Predsednikov naučno neutemeljen i protivustavni stav kojim Kostić od 2015. podržava nezavisnost Kosova, moglo bi se s visokim stepenom pouzdanosti utvrditi kome on upućuje poruke o distanciranju Akademije od skupa o KIM čijem organizovanju se on (u okviru Akademijskog odbora za srpsko pitanje) gotovo tri godine opirao, a posle distanciranja i od Zbornika, čije izlaženje, ako ne može ovog trenutka da zabrani da, raznim („proceduralnim“) smicalicama – manipulišući, između ostalog, i akademicima Kostom Čavoškim i Al. Đ. Kostićem – odlaže ad calendas graecas). Istim „silama“ obraća se Predsednik i konstatacijom „da na njemu /skupu/ nije uzeo učešće nijedan član SANU osim organizatora (što je posebno indikativno)“. Zašto se niko od 33 člana Akademijskog odbora za srpsko pitanje i nešto manjeg broja članova Akademijskog odbora za Kosovo i Metohiju nije odazvao višekratnom pozivu inicijatora i organizatora naučnog skupa o Kosmetu da na njemu učestvuju?

[4] Ne znam na šta Predsednik misli kada govori o provokaciji. Pretpostavljam da je reč o sledećem: po završetku njegovog uvodnog slova, uručio sam Predsedniku ukrasnu šolju na kojoj je pisalo: „Tamo gde najjače sunce sija, tamo je Kosovo i Metohija“. Taj ručni rad su deca Gračanice (preko humanitarne NVO „Radost na dar“) poklonila Predsedniku SANU u znak zahvalnosti što je omogućio da se o njima (i o svima koji danas na KIM-u žive) i njihovim egzistencijalnim problemima ozbiljno, naučno, razgovara pod krovom Srpske Akademije. Predsednik Kostić je reagovao osorno, najpre uzeo šolju (mrzovoljno progunđavši: „a što mi to nisi dao u mom kabinetu“), tutnuo šolju u ruke zbunjenom prof. Dželetoviću koji je stajao tu u blizini. Ostatak te scene spada u teatar apsurda ... O tome možda nešto više neki drugi put.

[5] Na koga se ovo odnosi? Na „diskutante“ članove Predsedništva ili na učesnike naučnog skupa o Kosovu i Metohiji koji je, pored izuzetno kvalitetnih saopštenja, obilovao i veoma argumentovanom – plodotvornom (i konstruktivnom) – debatom na kraju skupa (uzgred, tom delu skupa nije prisustvovao nijedan član Predsedništva SANU).

[6] Ko je ocenio? Može li Predsednik da navede bar jedno ime, odnosno bar jedan argument (ili kontraargument) koji su izneli ti „ocenjivači“. Ili Predsednik misli da su dovoljne odbranaške birokratske floskule (jer, „znamo mi njega!“, „on vređa Predsednikovu decu“; izjava akademika Pilipovića na sudu 15. septembra 2022, kao dokaz da je Ocić „nikakav, tj. loš“ naučnik).

[7] Opet pitanje: Na koga se ovo odnosi? Na „diskutante“ članove Predsedništva ili na učesnike naučnog skupa o Kosovu i Metohiji? Bez obzira na koga se ovo odnosilo, postavlja se jedno, još važnije, načelno pitanje: ko može nekome da dâ ili da „oduzme pravo da slobodno misli“. Naivno sam verovao da je to „prirodno“ pravo, međutim ružna i tužna praksa u SANU u poslednjih 6–7 godina snažno je uzdrmala ovo moje shvatanje. Naime, ponašanje Predsednika SANU kao apsolutnog intelektualnog i moralnog arbitra koji povremeno izliva svoju milost na podanike akademike i dozvoljava im da slobodno misle i organizuju naučna istraživanja (i naučne skupove) samo pod uslovom da misle kao on. Ako to nije slučaj, onda preki sud donosi besprizivnu odluku da „slobodni mislilac“ „zloupotrebljava forum za ponavljanje poznatnh stavova o kojima su se odredili relevantni organi SANU“. A ovo „relevantni organi SANU“ čitajte kao PREDSEDNIK SANU, jer se u SANU od sredine 2017. na Predsedništvu SVE odluke donose JEDNOGLASNO. Dakle, Predsednik je odlučio da SANU diše samo jednim plućnim krilom (što znači da će vrlo brzo morati na respirator; na respiratoru je već Odeljenje društvenih nauka) iako je i drugu Maou bilo jasno da je „bolje hodati na dve noge nego na jednoj“. Svaka kritika Predsednikovih stavova (pre svega onih o Kosovu i Metohiji) tumači se kao napad na njegovu ličnost i/ili kao borba za vlast. A oni koji ga „ne vole“ i nisu za njegov treći mandat, oni su „neprijatelji“ SANU. Odskora je broj tih neprijatelja naglo porastao, kako se približavaju izbori za predsednika SANU. Dakle, na spisku neprijatelja nisu više samo akademici Basta i Ocić. Novi rivali za predsednički mandat (kao i oni koji nemaju nikave vladalačke, ponajmanje totalitarne, aspiracije) etiketirani su kao neprijatelji koji gonjeni „instinktima karnivora, ... u lov kreću bilo pojedinačno ili organizovano, u grupi, u prostoru nekontrolisane pseudotransparentnosti.“ (!!!). (Iz govora Predsednika SANU održanog na Dan Akademije 19. novembra 2019; ceo govor objavljen je u dvonedeljniku Svedok)

[8] Nekima je zabranjeno, a neki i inače ništa ne rade („bezdelnici“), iako su članovi raznih odbora koji u središtu svoga interesovanja imaju (i) Kosmet. Oni funkcionišu u tim radnim telima Akademije kao glasačka mašinerija koja ima jedino za cilj da spreči one koji nešto rade. To je možda manji problem u odnosu na činjenicu da se pojavljuju zbornici s Akademijinih naučnih skupova u kojima nema nijednog priloga akademika. Tako je pre neki dan (u izdanju Predsedništva SANU, iako na korici stoje imena dvaju izdavača; SANU i Filozofski fakultet Beogradskog univerziteta) izašao voluminozan (455 strana) zbornik (FILOZOFIJA I NAUKA, urednik Nenad Cekić, Beograd 2022) u kome nema nijednog autora-akademika; čak je i urednik „sa strane“. Nisam primetio da se Predsednik Akademije distancirao od tog zbornika zbog toga što „na njemu nije uzeo učešće nijedan član SANU“. I ne samo to: sadržaj Zbornika odražava samo delimično sadržaj naučnog skupa iz 2020. godine na istu temu. Na samom početku uvodnog slova (Filozofija i nauka: jedan skup i jedna knjiga) prof. Cekić, urednik knjige, konstatuje: „Knjiga koju imate pred vama, Filozofija i nauka, nije rutinski zbornik radova s naučnog skupa. Dva su razloga za to. Prvo, konferencija nije bila rutinska. Drugo, radovi su posebne studije nastale nakon konferencije, i to na osnovu teza iznetih na konferenciji.“ Slažem se s ovakvim pristupom i često sam ga praktikovao – na okruglim stolovima, brejnstorminzima, pa čak i naučnim konferencijama. Naučni skup o KIM održan u SANU 25. februara 2022. godine, međutim, ne pripada tom žanru – njemu su prethodila ozbiljna naučna istraživanja i na njemu su predstavljene finalne verzije faktografski dokumentovanih i produbljenih višegodišnjih analiza. Zato čudi pokušaj Predsednika SANU da se zbornik sa skupa od 25. februara 2022. ne štampa, zbog toga što „sadrži dva rada čiji autori nisu prisustvovali naučnom skupu“: reč je o radu Dušana Mrkobrada koji je u vreme održavanja skupa bio teško bolestan (i preminuo je nekoliko dana posle održavanja skupa) i prilogu Sandre Davidović koja je bila u to vreme angažovana na njujorškom Kolumbija Univerzitetu i koja zbog korone nije mogla da dođe u Beograd). Pristao sam odmah da se ta dva rada izostave, iako su njih prezentovali drugi učesnici skupa čitajući rezime („teze“, rekao bi možda prof. Cekić) njihovih radova. Pri tome, Predsednik SANU me je optužio da sam, čitajući duži tekst nego što je Mrkobradov rezime, favorizovao Mrkobrada u odnosu na Davidovićku (!!!). Taj „igrokaz“ izvođen je na sednici Akademijskog odbora za srpsko pitanje (čiji predsednik je akademik Kostić) pod tačkom rasprave o uspešnosti skupa o KIM nekoliko dana posle skupa o Kosmetu. „Igrokaz“ se završio sledećim „dijalogom“:

Ocić: „Taj višak sam uzeo iz samog Mrkobradovog rada“.

Kostić: „A zašto taj, zašto ne neki drugi. Zbog toga zbornik ne može da bude štampan, prekršena je procedura. Tačka!“

Ocić: „Ali ja sam se složio da se ova dva rada izostave iz Zbornika?“

Kostić: „Možeš da objaviš zbornik s Mrkobradovim radom samo ako od njega pribaviš pisanu saglasnost za objavljivanje (!?)“. Posle ovakve sugestije, zapitao sam se da li to znači da Predsednik Akademije veruje u komunikaciju s mrtvima.

Da li se siroti Mrkobrad koji je već više od mesec dan počivao na jednom seoskom groblju u Crnoj Gori, narodski rečeno, „prevrtao u grobu“? Ne znam. Na sreću, postoji u Akademiji neko KO SVE ZNA.

[9] Ko je merač te problematičnosti? Koja merna skala je korišćena? Gde je proizveden predmetni dozimetar? U zemlji? Uvezen iz inostranstva? Iz koje zemlje? Bugarske ili Albanije, možda? Da li uopšte ima smisla reagovati na ovaj govor mržnje bilo kakvim pitanjima, pa i ironičnim?

[10] Dirljivo! Dirljivo i licemerno, posebno ako se imaju u vidu napori Predsednika i nekih članova Akademijskog odbora za srpsko pitanje da na sednicama AOSP-a tokom dve i po godine spreče organizovanje naučnog skupa o KIM. Između ostalog, Predsednik je ukinuo Odbor i ubrzo osnovao novi u koji je imenovao 18 članova (za koje nisam siguran da imaju – svi skupa – jedan rad na temu: „srpsko pitanje“, a član tog Odbora nije, na primer, akademik Krestić, ali će kao predsednikovi prijatelji, a time i prijatelji Akademije uvek glasati kako on kaže). Njihova uloga glasačke mašinerije savršeno funkcioniše u anokratskom sistemu lične vladavine Vladimira S. Kostića. (Šta je anokratija? Vidi: https://en.wikipedia.org/wiki/Anocracy)

[11] Šta se krije iza ove nemušte formulacije? Nije mi jasno šta je „pesnik“ hteo da kaže, a nisam siguran ni da je to jasno članovima Predsedništva. One kojima je jasno, molio bih da mi u pisanoj formi to pojasne.

[12] Kakvu je, na primer, dao novinar Politike u prilogu od pola strane ovog uglednog lista nekoliko dana posle održanog skupa (Dimitrije Bukvić, Neodrživost samoproglašene nezavisnosti Kosmeta, Politika, 28. februar 2022; https://www.politi-ka.rs/scc/clanak/500764/Neodrzivost-samoproglasene-nezavisnosti-Kosmeta). Bukvićev članak, pod nešto izmenjenim naslovom, prenet je u nizu sredstava informisanja i na društvene mreže. Između ostalih, objavio ga je i portal Novi standard (https://standard.rs/2022/03/02/d-bukvic-okrugli-sto-sanu-i-neodrzivost-drzavnosti-kosova/), kao i portal Stanje stvari (https://stanjestva-ri.com/2022/03/02/neodrzivost-samoproglasene-nezavisnosti-kosmeta/). Uzgred, Stanje stvari je 24. aprila 2021. u celini prenelo elektronsko izdanje zbornika SANU i kosovsko pitanje. Sto pedeset dokumenata, ur. Časlav Ocić, Beograd 2021, 518 str. (https://sta-njestvari.com/2021/04/24/sanu-kosovsko-pitanje/). Taj zbornik je svojevrsna (crna) hronika višegodišnje borbe da se u SANU organizuje naučni skup o Kosovu i Metohiji, kao što je ovo pismo isečak iz svojevrsne crne hronike borbe da se zbornik radova o Kosovu i Metohiji objavi, odnosno zabrani.

[13] Evo šta, u svojoj kolumni za američki Njuzvik, o liderskom narcizmu piše izraelski psiholog Sem Vaknin (Samuel Vaknin), autor knjige Narcisism: „Narcistički lider više voli sjaj i glamur dobro organizovanih iluzija nego napor i metodičnost stvarnih dostignuća. Njegova vladavina je sva od ogledala i dima, lišena je suštine, sastoji se od pukog spoljnog privida i masovnih iluzija.“ (/https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/2865373/psiholog-o-vodji-narcisu-evo-kako-je-to-patoloski-voleti-samog-sebe/).

[14] Svako odugovlačenje sa štampanjem ovog Zbornika direktno šteti državnim i nacionalnim interesima, odnosno nastojanjima da se sačuva teritorijalna celovitost Srbije.

[15] Pokušaj cenzure zbornika o KIM već je registrovan u javnosti. Vidi, na primer: https://sedmasila.rs/dobra-a-nepozeljna-knjiga/, 2. https://www.nedeljnikafera.net/dobra-a-nepozeljna-knjiga-akademika-sanu-caslava-ocica/, 3. https://sedmasila.rs/dobra-a-nepozeljna-knjiga-2-glavne-demografske-i-ekonomske-promene-na-kosovu-i-u-metohiji-u-prve-dve-decenije-21-veka/, 4.

https://sedmasila.rs/dobra-a-nepozeljna-knjiga-3-stvaranje-mita-i-tereta-tako-da-aktuelna-vlast-treba-da-nas-spase-i-preda-deo-srbije/. Itd.

[16] Bilo bi zanimljivo istražiti koliko je Kostić u tom stavu „svoj“ (originalan) a koliko je nadahnut idejama Mister D. Serwer-a (albanskog lobiste iz SAD) i gospon D. Hudelist-a, publiciste iz Zagreba, na privremenom boravku u Beogradu, inače Kostićevog (eks?) savetnika za medijsku strategiju SANU, autora, između ostalog, knjiga: Kosovo – Bitka bez iluzija, Zagreb 1989; Tuđman: Biografija, Zagreb 2004; Moj beogradski dnevnik: Susreti i razgovori s Dobricom Ćosićem, 2006–2011, Zagreb 2012; Rim, a ne Beograd (Promjena doba i mirna ofanziva Katoličke Crkve u Hrvatskoj u Titovoj Jugoslaviji 1975–1984), Zagreb 2017. (https://www.vecernji.hr/premium/darko-hudelist-vucic-je-moj-politicki-projekt-znatno-sam-utjecao-na-to-da-postane-lider-srbije-1526111/komentari). Ostaje otvoreno pitanje: koliko je predsednik Kostić self-made man a koliko politički projekt?

Zainteresovani mogu pogledati Zbornik:

Privredni razvoj KIM - Prvi deo 
Privredni razvoj KIM - Drugi deo  

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR