Glas Javnosti

Olakšan put do nemačkog pasoša strancima

Svet
Autor: Glas javnosti

U po­ku­ša­ju da pri­vu­če kva­li­fi­ko­va­ne stra­ne rad­ni­ke ne­mač­ka vla­da bi da­nas treba­lo da usvo­ji du­go na­ja­vlji­va­ni plan za re­for­mu imi­gra­ci­o­nog si­ste­ma i Nacrt za­ko­na o dr­ža­vljan­stvu, ko­ji bi trebalo da stu­pi na sna­gu sre­di­nom 2023. godi­ne.

Upr­kos pro­ti­vlje­nju opo­zi­ci­je i ma­njeg ko­a­li­ci­o­nog part­ne­ra u vla­di Stran­ke slobod­nih de­mo­kra­ta (FDP), kan­ce­lar Olaf Šolc je po­ru­čio da je Ne­mač­ka postala „ze­mlja na­de” za mno­ge imi­gran­te i da je po­treb­no re­vi­di­ra­ti pro­ces natura­li­za­ci­je.

„Sva­ko ko ov­de stal­no ži­vi i ra­di tre­ba­lo bi da bu­de u mo­guć­no­sti da gla­sa i bu­de bi­ran, da bu­de deo na­še ze­mlje sa svim pra­vi­ma i oba­ve­za­ma ko­ji to pra­te. Ovo pravo tre­ba­lo bi da bu­de pot­pu­no nezavisno od po­re­kla, bo­je ko­že ili ver­ske pripad­no­sti”, iz­ja­vio je Šolc na fo­ru­mu za imi­gra­ci­ju upo­zo­ra­va­ju­ći da ipak posto­je ogra­ni­če­nja ze­mlje da pri­hva­ti sve imi­gran­te ko­ji­ma je san da do­đu u Nemač­ku.


Kan­ce­lar je na­ja­vio da će se ubu­du­će do ne­mač­kog dr­ža­vljan­stva do­la­zi­ti pre­ko „tran­spa­rent­nog, ne­bi­ro­krat­skog” si­ste­ma bo­do­va­nja, ko­ji je već du­go stan­dard­na prak­sa u dru­gim čla­ni­ca­ma EU. Strancima sa stal­nim bo­rav­kom bi­će olak­ša­ni uslo­vi za struč­nu obu­ku i stu­di­ra­nje.

Iako je Ne­mač­ka „obe­ća­na ze­mlja” za stran­ce, po­seb­no s Bal­ka­na i iz Tur­ske, pro­ces na­tu­ra­li­za­ci­je pri­do­šli­ca stag­ni­ra i iz­no­si 1,3 dr­ža­vljan­stva na 1.000 stranaca. Pre­ma Euro­sta­tu, broj lju­di ko­ji do­bi­ja­ju ne­mač­ko dr­ža­vljan­stvo je is­pod pro­se­ka u evro­blo­ku, ko­ji iz­no­si 1,6 na 1.000 oso­ba.

Pre­ma de­ta­lji­ma pro­cu­re­log na­cr­ta pred­lo­ga na 39 stra­ni­ca, ko­ji je pri­pre­mi­la mi­ni­star­ka unu­tra­šnjih po­slo­va Nen­si Fe­zer, imi­gran­ti­ma će bi­ti omo­gu­će­no da ubu­du­će ima­ju dvoj­no dr­ža­vljan­stvo. Rok da se po­sta­ne na­tu­ra­li­zo­va­ni ne­mač­ki drža­vlja­nin bi­će skra­ćen sa sa­da­šnjih osam na pet go­di­na. Kod mi­gra­na­ta ko­ji su po­ka­za­li „in­te­gra­cij­ska do­stig­nu­ća”, kao što su vo­lon­ter­ski rad i iz­u­zet­no zna­nje ne­mač­kog je­zi­ka, taj rok bi mo­gao da bu­de i sa­mo tri go­di­ne. Pre­ma ovoj re­for­mi, i de­ca mi­gra­na­ta ro­đe­na u Ne­mač­koj, ako im je­dan ili oba ro­di­te­lja ima­ju le­gal­no pre­bi­va­li­šte, mo­ći će da dobiju dr­ža­vljan­stvo za pet ume­sto, sa­da­šnjih osam godi­na.

Po­jed­no­sta­vlji­va­nje pro­ce­du­re za do­bi­ja­nje ne­mač­kog dr­ža­vljan­stva je deo na­po­ra vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je da pri­vu­če vi­še kva­li­fi­ko­va­nih lju­di iz ino­stran­stva. Demograf­ska ne­rav­no­te­ža u kom­bi­na­ci­ji s ne­do­stat­kom rad­ne sna­ge u ključ­nim sek­to­ri­ma pre­ti da pot­ko­pa ne­mač­ku eko­no­mi­ju, ko­ja po­ku­ša­va da se iz­bo­ri s posledi­ca­ma pan­de­mi­je ko­ro­ne i ener­get­ske kri­ze iza­zva­ne ra­tom u Ukra­ji­ni.


Šol­co­va vla­da već je na­ja­vi­la da joj je cilj da sva­ke go­di­ne pri­mi 400.000 no­vih rad­ni­ka, ta­ko da će do ne­mač­kih do­ku­me­na­ta lak­še do­la­zi­ti oni ko­ji ima­ju struč­ne kva­li­fi­ka­ci­je i pro­fe­si­o­nal­no iskustvo. Pre­ma sta­ti­stič­kim po­da­ci­ma, u oktobru ove go­di­ne ne­mač­ko tr­ži­šte ra­da ima­lo je 855.315 slo­bod­nih rad­nih mesta. Ka­ko pi­še „Blum­berg” po­zi­va­ju­ći se na is­tra­ži­va­nje min­hen­skog Ifo insti­tu­ta, s ne­do­stat­kom kva­li­fi­ko­va­ne rad­ne sna­ge ku­bu­ri 54 od­sto ne­mač­kih fir­mi.

Me­đu­tim, pla­no­ve SPD-a i Ze­le­nih za br­že da­va­nje ne­mač­kog dr­ža­vljan­stva „gastar­baj­te­ri­ma” po­red opo­zi­ci­o­nih hri­šćan­skih de­mo­kra­ta kri­ti­ku­ju i liberali (FDP), tre­ći ma­nji član vla­da­ju­će koalicije.

„Sad ni­je tre­nu­tak za po­jed­no­sta­vlji­va­nje pro­ce­du­re do­bi­ja­nje dr­ža­vljan­stva”, kaže glav­ni se­kre­tar FDP-a Bi­džan Đir-Sa­raj pi­še „Raj­ni­še post” iz Diseldorfa.

Ka­ko ob­ja­šnja­va čel­nik li­be­ra­la, raz­log za ta­kav stav je ne­do­sta­tak na­pret­ka u depor­ta­ci­ja­ma i bor­bi pro­tiv ile­gal­ne mi­gra­ci­je. Po nje­mu, vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja ne bi sme­la da na­či­ni „dru­gi ko­rak pre pr­vog”: „Ne­mač­ki pa­soš tre­ba da do­đe na kra­ju pro­ce­sa in­te­gra­ci­je i li­be­ra­li ne­će da­ti po­dr­šku obez­vre­đi­va­nju ne­mač­kog dr­ža­vljan­stva”, is­ti­če Đir-Sa­raj.Šef CDU Fri­drih Merc iz­ja­vio je da dvoj­no dr­ža­vljan­stvo ne sme po­sta­ti pravilo, već mo­ra osta­ti iz­u­ze­tak. Pred­sed­nik de­mo­hri­šća­na sma­tra da je ne­mač­ko dr­ža­vljan­stvo sa­mo po se­bi vred­nost s ko­jom se mo­ra pa­žlji­vo po­stu­pa­ti.

„Pret­hod­nih go­di­na do­la­zak rad­ne sna­ge već je bio olak­šan. Ali ono što mo­ra­mo da spre­či­mo je­ste do­se­lja­va­nje zbog na­šeg si­ste­ma so­ci­jal­ne za­šti­te. Ako je to cilj vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, on­da se s time, na­rav­no, ne­će­mo slo­ži­ti”, re­kao je Mer, pre­no­si „Doj­če ve­le”.

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR