Glas Javnosti

SRPSKU PRAVOSLAVNU CRKVU od sada pratite i na društvenoj mreži X

TREBA ZNATI
Autor: Glas javnosti

"Da­nas su dru­štve­ni me­di­ji krov sa ko­ga svi­ma upu­ću­je­mo Reč Bož­ju", kazao je patrijarh Porfirije

In­for­ma­tiv­na slu­žba Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve (SPC) sa­op­šti­la je da je otvo­ri­la na­log na mre­ži Iks.

– Po­zva­ću u po­moć i re­či sa­mog Go­spo­da Hri­sta ko­ji je apo­sto­li­ma, de­fi­ni­šu­ći mi­si­ju Cr­kve u sve­tu, re­kao: “Što vam go­vo­rim u ta­mi, ka­zuj­te na vi­di­ku; i što vam se šap­će na uši, pro­po­ve­daj­te sa kro­vo­va!” (Mt 10 27). Da­nas su dru­štve­ni me­di­ji krov sa ko­ga svi­ma upu­ću­je­mo Reč Bož­ju – re­či su pa­tri­jar­ha Por­fi­ri­ja.

Glas javnosti / arhiva

foto: printscreen

In­spi­ri­sa­ni ovom po­ru­kom, a od­go­va­ra­ju­ći na iz­ra­zi­to in­te­re­so­va­nje ver­nih, ali i ce­lo­kup­ne do­ma­će i ino­stra­ne jav­no­sti, In­for­ma­tiv­na slu­žba Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve je na dru­štve­noj mre­ži X otvo­ri­la svoj zva­nič­ni na­log pod ko­ri­snič­kim imenom @In­fo­slu­zbaspc na lin­ku https://twit­ter.com/In­fo­slu­zbaspc, na­ve­de­no je iz Srpske pravoslavne crkve.

Glas javnosti / O10S

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR