Glas Javnosti

DUBAI POSLE POPLAVA: Život se polako vraća u normalne tokove

Svet
Autor: Glas javnosti

U Du­ba­i­ju ina­če pa­la to­li­ka ko­li­či­na ki­še ka­kva pad­ne u to­ku dve go­di­ne.

U Du­ba­i­ju se si­tu­a­ci­ja po­la­ko sta­bi­li­zu­je po­sle ogrom­ne ko­li­či­ne pa­da­vi­na ko­ja je po­čet­kom ne­de­lje bu­kval­no po­to­pi­la ovaj grad Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta. Ško­le će osta­ti za­tvo­re­ne do sle­de­će ne­de­lje jer za­po­sle­ni ima­ju po­te­ško­ća pri­li­kom čišće­nja usta­no­va, a po­la­ko se ot­kla­nja­ju po­sle­di­ce ogrom­ne ko­li­či­ne vo­de ko­ja je ušla u sta­no­ve i pro­dav­ni­ce. Za sa­da se zna da je jed­na oso­ba iz­gu­bi­la ži­vot jer je osta­la za­ro­blje­na u auto­mo­bi­lu ko­ji se na­šao u iz­ne­na­da stvo­re­nom je­ze­ru na pu­tu.

Ka­ta­ri­na Mi­ćić, Be­o­gra­đan­ka ko­ja ži­vi u Du­ba­i­ju, ka­že da je usred stra­šnog ne­vre­me­na, u ro­ku od sa­mo dva sata, do­šlo do stva­ra­nja je­ze­ra oko zgra­da i na pu­te­vi­ma, ta­ko da je bi­lo ka­kvo kre­ta­nje bi­lo ne­mo­gu­će, po­go­to­vo za lju­de koji ko­ri­ste jav­ni pre­voz.


„Dan pre ne­go što je pa­la ova ki­ša vla­da je na­ja­vi­la da je uto­rak dan ka­da ško­le i jav­ne usta­no­ve ne­će ra­di­ti i da je po­treb­no obez­be­di­ti rad od ku­će zbog mo­gu­ćih vre­men­skih ne­po­go­da. Na uli­ca­ma su ma­hom osta­li lju­di či­ji po­sao ni­je mo­gu­će ra­di­ti od ku­će. Tri da­na ka­sni­je, sve je po­la­ko po­če­lo da se vra­ća u nor­ma­lu”, is­ta­kla je Mi­ći­će­va.

U Du­ba­i­ju je ina­če pa­la to­li­ka ko­li­či­na ki­še ka­kva pad­ne u to­ku dve go­di­ne. Ne­ki sma­tra­ju da se to do­go­di­lo zbog ko­ri­šće­nja teh­ni­ke u za­se­ja­va­nju obla­ka, tj. jed­nom vi­du ge­o­in­že­nje­rin­ga, ko­ji se mo­že is­ko­ri­sti­ti za iza­zi­va­nje i po­ve­ća­nje ko­li­či­ne ki­še.

Sma­tra se da ova teh­ni­ka po­ve­ća­va sto­pu pa­da­vi­na za pet do 15 od­sto go­di­šnje, a sa­da je pa­lo vi­še od 120 mi­li­me­ta­ra ki­še po kva­drat­nom me­tru. Ipak, me­te­o­ro­lo­zi su ovo od­ba­ci­li tvr­de­ći da se ova­kva po­ja­va do­ga­đa on­da ka­da se ve­li­ki broj pojedinačnih olu­ja sa gr­mlja­vi­nom kom­bi­nu­je i for­mi­ra je­dan ve­li­ki štit vi­so­kih obla­ka, u kom­bi­na­ci­ji sa ši­ro­kim pod­ruč­jem obil­nih pa­da­vi­na.


Šta god da se do­go­di­lo, šte­ta još ni­je u pot­pu­no­sti ot­klo­nje­na jer su hi­lja­de lju­di bi­le za­gla­vlje­ne na aero­dro­mu po­što avi­o­ni ni­su mo­gli da po­le­te zbog re­ke ko­ja se stvo­ri­la na pi­sti, a mno­gi­ma su uni­šte­ni auto­mo­bi­li i sta­no­vi usled pa­da­vi­na.

 Ju­če je do­ne­ta od­lu­ka o pri­vre­me­nom ogra­ni­če­nju do­la­znih le­to­va avi­o­na, i to u na­red­nih 48 sa­ti. Tre­ba na­po­me­nu­ti da je pre tri me­se­ca Upra­va za drum­ski sa­o­bra­ćaj UAE osno­va­la no­vu je­di­ni­cu za upra­vlja­nje ri­zi­kom od po­pla­va u ovom pu­stinj­skom gra­du, pa se mo­že oče­ki­va­ti do­no­še­nje no­vih ko­ra­ka ko­ji bi po­mo­gli da ubu­du­će ova­kve ne­po­go­de, naj­ve­će u po­sled­njih 75 go­di­na, ne na­po­se ve­li­ku šte­tu kao što je sa­da slu­čaj.


Glas javnosti/ U01S

BONUS VIDEO


SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR