Glas Javnosti

PODNETA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ALEKSANDRA VUČIĆA! (TEKST PRIJAVE)

Politika
Autor: Glas javnosti

Predstavnici državotvorne parlamentarne opozicije (Novi DSS, POKS, Zavetnici i Dveri) predali su Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog prihvatanja francusko-nemačkog sporazuma. 

Posle predaje krivične prijave, prisutnim medijima su se obratili narodni poslanik i predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović, narodni poslanik Srpske stranke Zavetnici dr Zoran Zečević, i u ime poslaničke grupe NADA (Novi DSS-POKS) narodni poslanik i predsednik POKS Vojislav Mihailović. Među prisutnima su bili i narodni poslanici državotvorne opozicije, među kojima i predsednik Novog DSS dr Miloš Jovanović.


Foto: Printskirn Dveri


VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU

B E O G R A D
Savska 17a 

Na temelju opšte građanske dužnosti prijavljivanja pripremanja izvršenja krivičnih dela za koje se po zakonu može izreći pet godina zatvora ili teža kazna (član 331. Krivičnog zakonika), a na osnovu odredaba čl. 280. i 281. Zakonika o krivičnom postupku, Višem javnom tužilaštvu u Beogradu kao stvarno (član 45. ZKP), mesno (član 46. ZKP) i funkcionalno nadležnom (član 23. stav 1. tačka 1. Zakona o uređenju sudova), Obradović Boško, narodni poslanik, dr Miloš Jovanović, narodni poslanik, Vojislav Mihailović, narodni poslanik, Milica Đurđević Stamenkovski, narodni poslanik, Borko Puškić, narodni poslanik, Ivan Kostić, narodni poslanik, Radmila Vasić, narodni poslanik, Tamara Milenković Kerković, narodni poslanik, Milovan Jakovljević, narodni poslanik, Zoran Zečević, narodni poslanik, Marko Ristić, narodni poslanik, Dragan Nikolić, narodni poslanik, Dragana Miljanić, narodni poslanik, Strahinja Erac, narodni poslanik, Nikola Dragićević, narodni poslanik, Bojana Bukumirović, narodni poslanik, Dejan Šulkić, narodni poslanik, mr Nenad Tomašević, narodni poslanik, Zoran Stojanović, narodni poslanik, Veroljub Stevanović, narodni poslanik, Zoran Sandić, narodni poslanik, Dušan Radosavljević, narodni poslanik, Predrag Marsenić, narodni poslanik, Ljubinko Đurković, narodni poslanik, Gorica Gajić, narodni poslanik, Branko Vukajlović, narodni poslanik, Miloratka Bojović, narodni poslanik, Marija Vojinović, narodni poslanik podnose

K R I V I Č N U   P R I J A V U

Protiv: prijavljenog Vučić Aleksandra, predsednika Republike Srbije, rođenog 05.03.1970. god. u Beogradu, po zanimanju diplomiranog pravnika, koga pozvati na adresi Predsedništva RS, ul. Andrićev venac br. 1, opština Stari grad, ostale lične podatke pribaviti u toku postupka;

zbog: Krivičnih dela priznavanje kapitulacije ili okupacije iz čl. 306 KZ , dela ugrožavanje teritorijalne celine iz čl. 307 KZ , pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz čl. 320 KZ.

Prijavljeni je dana 27.02.2023. god. u svojstvu predsednika Republike Srbije, na sastanku u Briselu sa šefom evropske diplomatije Žozepom Borelom i specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, kao i Aljbinom Kurtijem, premijerom tzv. Kosova, u stanju uračunljivosti, svestan svoga dela i njegove zabranjenosti, želeći njegovo izvršenje, postupajući sa direktnim umišljajem, nakon pregovora o predaji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, kao sastavnog dela državne teritorije Republike Srbije, ilegalnim vlastima u Prištini, izjavio da je saglasan sa Sporazumom o tzv. normalizaciji odnosa Srbije i Kosova,


čime je prijavljeni Aleksandar Vučić izvršio krivično delo Priznavanje kapitulacije i okupacije iz člana 306. Krivičnog zakonika, krivično delo Ugrožavanje teritorijalne celine iz čl. 307. Krivičnog zakonika, krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz čl. 320. Krivičnog zakonika. u sticaju.

O b r a z l o ž e nj e 

Krivično delo Priznavanja kapitulacije i okupacije čini građanin koji potpiše ili prizna kapitulaciju ili okupaciju ili prihvati i prizna okupaciju Srbije ili pojedinog njenog dela. Ovo delo može naročito da ostvari građanin Srbije koji ima rukovodeću funkciju, što je svakako predsednik Republike Srbije. Stanje okupacije podrazumeva da je deo državne teritorije zaposednut od strane neprijateljske vojne sile. Priznanje je svaka izjava kojom se učinilac krivičnog dela saglašava sa faktičkim stanjem okupacije. Proglašenjem tzv. Vojske Kosova 2018. godine Kosovske bezbednosne snage izašle su iz postojećeg međunarodnog mandata. Prihvatanje sporazuma sa tzv. Kosovom kao samostalnom državom ovo neustavno stanje okupacije se legalizuje.Davanjem saglasnosti na navedeni Sporazum, osumnjičeni je priznao nezavisnost AP Kosovu i Metohiji i na protivustavan način pokušao da otcepi deo teritorije Srbije. Izgovarajući da je saglasan sa tekstom Sporazuma, predsednik je delovao suprotno Ustavu RS, imajući u vidu da je samom preambulom Ustava predviđeno „ da je Pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije“, kao i „da iz takvog položaja Kosova i Metohije slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima“. Na taj način određen je značaj pokrajine Kosova i Metohije kao sastavni deo Srbije, kao jedna od najviših vrednosti Ustava koja ga čini ustavno-identitetskim pitanjem, odnosno jedna od vrednosti na kojoj počiva i na kojoj se temelji ceo ustavni poredak RS.

Krivično delo ugrožavanja teritorijalne celine iz člana 307. KZ ostvaruje onaj ko silom ili na drugi protivustavan način pokuša da otcepi neki deo teritorije Srbije, ili da deo te teritorije pripoji drugoj državi. Pisani dokument (Predlog EU – Sporazum o putu normalizacije između Kosova i Srbije) na koji je data usmena saglasnost, predviđa da će „strane međusobno razvijati normalne, dobrosusedske odnose na osnovu jednakih prava“ i „međusobno priznati svoja dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate“ (član 1). U članu 2. se propisuje da će se „obe strane rukovoditi ciljevima i principima postavljenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenoj ravnopravnosti svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredeljenje, zaštiti ljudskih prava i nediskriminacija“. U članu 3. se takođe ponavlja da će strane sve sporove rešavati „u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija“. U članu 4. se dogovara da nijedna od strana „ne može predstavljati drugu u međunarodnoj sferi ili delovati u njeno ime“ i da se Srbija „neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji“. Član 8. predviđa razmenu stalnih misija u sedištu odgovarajuće Vlade. Sve navedene odredbe nesumnjivo govore da se radi o sporazumu između dve države. Organizacija Ujedinjenih nacija, na koju se Sporazum poziva, počiva na načelu „suverene jednakosti svih svojih članova“. Pozivanje na principe definisane u Povelji, kao i na poštovanje „nezavisnosti, autonomije, teritorijalnog integriteta i prava na samoopredeljenje“ ukazuje da se kao strana ugovornica prihvata tzv. Republika Kosovo, kao ravnopravna i kao „dobar sused“, iako teritorija koju ovaj lažni entitet uzurpira čini srpsku Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija.

Davanjem usmene saglasnosti na pisani dokument, Aleksandar Vučić je usmeno prihvatio obavezu, želju i nameru da sa delom teritorije Srbije – Kosovom i Metohijom: razvija tzv. „dobrosusedske“ odnose, prizna nacionalne simbole , uvažava nezavisnost i teritorijalni integritet , da uz razmenu stalne misije ne sprečava članstvo u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji , sve uz angažman da se na tom delu Srbije ipak „formalizuje“ status Srpske pravoslavne crkve, delovao protivpravno, nezakonito i neustavno.

DOKAZ:

https://www.eeas.europa.eu/eeas/belgrade-pristina-dialogue-eu-proposal-agreement-path-normalisation-between-kosovo-and-serbia_en ;
https://media.rtv.rs/sr_lat/dnevnik/81714?fbclid=IwAR0Lrc8G8n0AssP0S1YlZ-e6dfnhsG1fSyDND9zsFDd-aART1HQl-Azwedc
https://www.politika.rs/sr/clanak/538552/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%9B%D0%B0%D1%98%D1%87%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5 ;
https://n1info.rs/vesti/hil-mislim-da-vucic-zeli-da-normalizuje-odnose-sa-kosovom-kao-i-sa-briselom/ ;
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2023/3/20/escobar-iako-nije-potpisan-dogovor-u-ohridu-pravno-obavezujuci ;
https://nova.rs/vesti/politika/eskobar-potpis-nema-nikakav-pravni-uticaj-sporazum-u-ohridu-je-prihvacen/ ;
https://www.youtube.com/watch?v=UVUx88Km7zY;
https://www.youtube.com/watch?v=IiJLGcrMYic; https://www.youtube.com/watch?v=KJ6T7BEbFJQ

Delo je dovršeno već u aktu pokušaja otcepljenja dela teritorije Srbije. Neustavnost i pravna ništavost takvog čina ne utiče na formalno dovršenje opisa. Iako je kao kažnjivi stadijum ovog dela propisano i Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije (član 320. stav 1. u vezi sa članom 307. KZ), čiju radnju između ostalog čini i „dogovaranje, planiranje ili organizovanje sa drugima izvršenja krivičnog dela (Ugrožavanja teritorijalne celine) ili u drugim radnjama kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela“, usmenim prihvatanjem Sporazuma prijavljeni je nesumnjivo prešao iz stadijuma pripremanja (pregovaranja o otcepljenju teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija) u stadijum izvršenja. Kako je javni tužilac dužan da preduzme krivično gonjenje kada postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo ili da je određeno lice učinilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti (član 6, stav 1. ZKP), ista dužnost postojaće i ako činjenice budu ukazivale da je učinjeno krivično delo Pripremanja dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320. KZ.


Svi građani Republike Srbije mogu se u privatnim i profesionalnim ulogama zalagati za određena rešenja koja su drugačija od onih predviđenih Ustavom. Međutim, državni organi, pogotovo oni najviši, imaju obavezu delovanja u okviru postojećeg Ustava, a naročito moraju zastupati i štititi državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji. Preambula Ustava Republike Srbije naglašava da je „Pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja Pokrajine Kosovo i Metohija slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima“. Štaviše, u zakletvi, koju prilikom stupanja na dužnost predsednik Republike polaže pred Narodnom skupštinom, predsednik se izričito zaklinje da će „sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo“.

Ovo delo se izvršava na „protivustavan način“. Ne samo što je promena granica Republike Srbije u nadležnosti Narodne skupštine a ne predsednika, već je Ustavom izričito propisano da se granica mora menjati u postupku predviđenom za promenu Ustava (član 8, stav 2. Ustava). Stoga je radnjom prijavljenog ostvareno ovo obeležje dela.


Kada sporazum ne bi predstavljao opasnost za teritoriju RS onda predsednik u svojim javnim nastupima ne bi propustio da to naglasi. Npr. „prihvatio sam sporazum zbog toga što ne predstavlja opasnost za teritorijalni integritet RS“. Međutim, njegove izjave nisu takve nego upravo suprotne: one ga razotkrivaju. On opravdava prihvatanje sporazuma kako bi izbegao navodne alternative koje prete RS: pretnja sankcijama, pretnja povlačenjem investicija, pretnja ukidanje bezviznog režima itd. Upravo ta objašnjenja dokazuju njegovu svest o protivpravnosti – svestan je da je prihvatanje sporazuma narušavanje teritorijalnog integriteta RS, ali su alternative, po njemu, gore od pristanka na oduzimanje dela teritorije. Takođe, ta objašnjenja dokazuju i umišljaj: svestan je da narušava teritorijalni integritet, mrsko mu je to, ali pristaje na isto jer su alternative, prema njegovom mišljenju, gore.

DOKAZ:

https://www.youtube.com/watch?v=UVUx88Km7zY;
https://www.youtube.com/watch?v=IiJLGcrMYic;
https://www.youtube.com/watch?v=KJ6T7BEbFJQ

Prijavljeni je radnje krivičnih dela preduzimao u uračunljivom stanju, pri čemu je bio svestan značaja svojih dela i hteo njihovo izvršenje i bio svestan o zabranjenosti istih, te je na napred naveden način izvršio krivična dela priznavanje kapitulacije ili okupacije iz čl. 306 KZ , dela ugrožavanje teritorijalne celine iz čl. 307 KZ , pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz čl. 320 KZ, te zahtevamo da ukoliko javni tužilac ne može oceniti da li su verovatni navodi prijave, ili ako podaci u prijavi ne pružaju dovoljno osnova da može odlučiti da li će sprovesti istragu, da javni tužilac sam prikupiti potrebne podatke, pozive građane, kao i podnese zahtev državnim i drugim organima i pravnim licima da mu pruže potrebna obaveštenja (član 284, stav 1. ZKP). Naglašavamo da je u slučaju eventualnog odbacivanja prijave javni tužilac obavezan da u roku od osam dana obavesti podnosioce o odbacivanju, „kao i o razlozima za to“ (član 284, stav 2. ZKP). 

U Beogradu, dana 31.3.2023. godine

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR