Glas Javnosti

OVOG LETA U SRBIJI SE UTOPILO VIŠE OD 20 LJUDI: Najugroženiji poluplivači, tinejdžeri i stariji ljudi, evo i zašto

Hronika
Autor: Glas javnosti

Na re­ka­ma i je­ze­ri­ma u Sr­bi­ji ovog le­ta utopilo se vi­še od 20 lju­di! Sa­mo u ju­lu i av­gu­stu broj žr­ta­va je 11, a u vo­di su stra­da­la de­ca, ti­ne­j­dže­ri, ali i sta­ri­ji lju­di.

Pre dve ne­de­lje na je­ze­ru Oča­ga kod La­za­re­v­ca uda­vi­la su se bra­ća D. M. (5) i D. M (7). Po­sled­nja tra­ge­di­ja do­go­di­la se u pe­tak na Ve­li­koj Mo­ra­vi, ka­da su stra­da­li Dra­gan Mla­de­no­vić (64) i nje­go­va su­pru­ga Mi­r­ja­na (64). Dra­ga­no­vo te­lo pro­na­đe­no je ju­če.

Ža­r­ko Ma­k­sić, pro­fe­sor i du­go­go­di­šnji šef spa­si­la­č­kih slu­žbi u JP “Ada Ci­ga­n­li­ja“, obja­šnja­va da su me­đu uto­plje­ni­ci­ma na­j­ve­ći broj po­lu­pli­va­či, ti­ne­j­dže­ri, u ve­ći­ni slu­ča­je­va mu­ška­r­ci i sta­ri­ji lju­di ko­ji ko­ri­ste te­ra­pi­je.

- Kao ne­ko ko je du­go go­di­na ra­dio kao spa­si­lac, mo­gu sko­ro sa si­gu­r­no­šću da ka­žem da oko 90 od­sto uto­plje­ni­ka su po­lu­pli­va­či, a sa­mo 10 od­sto ne­pli­va­či. Ka­da je reč o uzra­stu, uglav­nom su to de­ca i ti­ne­j­dže­ri, uglav­nom mla­di­ći ko­ji izla­ze u dru­štvu i ko­je je sra­mo­ta da priz­na­ju da ne zna­ju da pli­va­ju ili da su po­lu­pli­va­či. S dru­ge stra­ne, ima­mo i ma­nji broj uto­plje­ni­ka me­đu ko­ji­ma su sta­ri­ji lju­di ko­ji ko­ri­ste ne­ke te­ra­pi­je i ko­ji ne bi tre­ba­lo da su na­po­lju u pe­rio­du od 11 do 16 sa­ti - obja­šnja­va Ma­k­sić.

 On obja­šnja­va da se kod po­lu­pli­va­ča uta­pa­nje uglav­nom do­go­di jer ne zna­ju da se odr­ža­va­ju na vo­di.

- Re­ci­mo, uko­li­ko po­lu­pli­vač pli­va, do­vo­lj­no je da mu ne­ko pre­se­če put ili da ga do­di­r­ne tra­va i da ode u ve­r­ti­kal­ni po­lo­žaj. U tom slu­ča­ju no­ge, ko­je su na­j­te­ži deo te­la zbog kos­ti­ju, idu ka dnu i po­lu­pli­vač i ne­ko ko ne zna da se odr­ža­va u vo­di – to­ne. Što je na­j­go­re, oni u tom slu­ča­ju ne mo­gu da tra­že po­moć jer im se usta pu­ne vo­dom. Iz tog ra­zlo­ga bi­t­no je da svi oni ko­ji že­le da pli­va­ju, a ne zna­ju, isklju­či­vo idu na ure­đe­ne pla­že ko­je ima­ju spa­sio­ce. Veo­ma je bi­t­no da zna­ju da su oni u oba­ve­zi da se ja­ve spa­sio­cu ka­ko bi on mo­gao da bu­de na opre­zu ako ko­jim slu­ča­jem za­tre­ba. Ni­je sra­mo­ta da ne znaš do­bro da pli­vaš, ali je za­to stra­šno da se uda­viš ili da uda­viš još ne­kog po­red se­be ko po­ku­ša da ti po­mo­g­ne ia­ko ni­je do­vo­lj­no stru­čan - upo­zo­ra­va Ma­k­sić i na­gla­ša­va da je po­red ovo­ga neo­p­hod­no i da se lju­di sa­mi ču­va­ju.

Apel policije


Ka­ko ka­že, na­ši lju­di, na­ža­lost, ne­ma­ju ku­l­tu­ru pli­va­nja.

- Po­red to­ga, na Adi Ci­ga­n­li­ji sva­ke go­di­ne se or­ga­ni­zu­je bes­plat­na ško­la pli­va­nja, gde ne­pli­va­či za dve ne­de­lje nau­če da pli­va­ju. Ape­lu­jem na ro­di­te­lje da de­cu vo­de na tu obu­ku i da ne bri­nu. Ko ne zna da se odr­ža­va na vo­di, ne zna da pli­va - ka­že on.

MUP Sr­bi­je je sre­di­nom av­gu­sta dao po­da­t­ke za pret­hod­na če­ti­ri me­se­ca:

- Ro­ni­la­č­ka je­di­ni­ca Žan­da­r­me­ri­je od 30. apri­la bi­la je an­ga­žo­va­na u tra­ga­nju i izvla­če­nju 17 uto­plje­ni­ka. Ape­lu­je­mo na gra­đa­ne da ne ko­ri­ste neu­re­đe­na ku­pa­li­šta, ne ula­ze u vo­du ne­pri­pre­mlje­ni i u al­ko­ho­li­sa­nom sta­nju. Ima­ju­ći u vi­du da ve­li­ki broj gra­đa­na osve­že­nje za­tra­ži upra­vo kraj re­ka i je­ze­ra, veo­ma je va­žno da obra­te pa­žnju na me­re bez­bed­nos­ti, kao i da de­ca u vo­du ne ula­ze bez na­d­zo­ra ro­di­te­lja. Po­što­va­nje pra­vi­la po­na­ša­nja na ku­pa­li­šti­ma je­dan je od klju­č­nih fa­k­to­ra u spre­ča­va­nju tra­gi­č­nih is­ho­da - na­gla­sio je MUP.

CRNA SERIJA


28. av­gu­st – u Ve­li­koj Mo­ra­vi uda­vi­li se Dra­gi Mla­de­no­vić (64) i nje­go­va su­pru­ga Mi­r­ja­na (64)
23. av­gu­st – u je­ze­ru Oča­ga uto­pi­la su se bra­ća D. M. (5) i D. M (7) nao­či­gled svo­jih roditelja
16. av­gu­st – u je­ze­ru Ga­zi­vo­de uto­pio se ti­ne­j­džer J. C. (17)
4. av­gu­st – pro­na­đen je mr­tav Ale­k­san­dar P. (19) iz se­la Lu­ko­mir kod Ži­to­ra­đe u Bu­bli­č­kom je­ze­ru kod Prokuplja
30. jul – uto­pio se mu­ška­rac (48) iz Le­sko­v­ca ta­ko­đe u Bu­bli­č­kom je­ze­ru kod Prokuplja
1. jul – na je­ze­ru Be­li ka­men kod Be­še­no­va uda­vio se M. J. (28) iz Ra­t­ko­va kod Odžaka
1. maj – Ma­r­ko K. (22) uto­pio se u Sre­br­nom jezeru

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR