Glas Javnosti

Ciljevi programa razvoja CIRKULARNE EKONOMIJE ZA PERIOD 2022-2024.

Ekonomija
Autor: Glas javnosti

Cirkularna ekonomija je u Srbiji prepoznata kao važan alat za zelenu tranziciju, a poslednjih godina predstavlja jedan od prioriteta za razvoj društva.

Vlada Republike Srbije 1. decembra usvojila je Program razvoja cirkularne ekonomije za period 2022-2024. godine, dokument koji pokriva najvažnije oblasti koje su od značaja za cirkularnu ekonomiju.

Oblasti su razmatrane u konteksu trenutnog stanja i potencijala za primenu cirkularne ekonomije, a u odnosu na to Program sadrži Akcioni plan za tri godine u kojem su definisani opšti i posebni ciljevi u vezi sa najvažnijim oblastima.

Opšti cilj ovog dokumenta je stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj cirkularne ekonomije u  cilju podrške zelenoj tranziciji u Republici Srbiji. Ovaj cilj podrazumeva da se organizovano i sistemski pokrene razvoj cirkularne ekonomije i da se u njega uključe svi ključni akteri.

Za ispunjenje opšteg cilja predviđeno  je pet posebnih ciljeva, sa merama i aktivnostima koji će se sprovoditi u periodu 2022-2024. godine. 

Prvi poseban cilj predstavlja podršku privrednom sektoru u transformaciji na cirkularni model poslovanja, kao jednom od ključnih učesnika u tranziciji prema cirkularnoj ekonomiji. Planirane mere za realizaciju cilja su edukacija privrednih subjekata, razvoj dodatnih mehanizama finansijskih podsticaja za privredu i pružanje direktne tehničke pomoći određenim preduzećima u izradi poslovnih akcionih planova za usvajanje principa cirkularne ekonomije, kao i podsticanje saradnje između naučno-istraživačkih organizacija i privrednih subjekata u oblasti inovacija i optimizacije proizvodnje.

Drugi poseban cilj odnosi se na podršku lokalnim samoupravama u stvaranju cirkularnih zajednica. Kako bi se cilj ostvario sprovešće se mera podrške u pripremi lokalnih mapa puta za cirkularnu ekonomiju, odabranim jedinicama lokalne samouprave, uzimajući u obzir specifičnosti lokalne zajednice. Neophodno je i sprovođenje mere podizanja svesti nadležnih organa lokalnih samouprava, javnih i komunalnih preduzeća i lokalne privrede o konceptu cirkularne ekonomije, zbog čega će se pripremiti vodič za primenu cirkularne ekonomije, a zatim organizovati promotivna kampanja, koja uključuje radionice za zainteresovane strane. 

Unapređenje sistema upravljanja otpadom kroz efikasnije korišćenje otpada u cirkularnoj ekonomiji, predstavlja još jedan poseban cilj. Realizacijom planiranih mera doprineće se smanjenju nastajanja otpada od plastike, efikasnijoj reciklaži neopasnog građevinskog otpada, kao i unapređenju reciklažnih procesa i obezbeđenju cirkularnosti reciklata, što će se postići proverom prisustva i uklanjanjem najopasnijih hemikalija koje mogu da kontaminiraju cirkularne tokove. Osim toga, razvoj industrijske simbioze omogućiće uspostavljanje tržišnih mehanizama u pogledu ponude ostataka iz proizvodnih procesa i potražnje ovih ostataka koji se mogu koristiti kao resurs u proizvodnim ciklusima. Takođe, unapređenje sistema upravljanja hranom i racionalnija nabavka hrane doprineće da se viškovi hrane na odgovarajući način iskoriste i smanji količina otpada koji se odlaže na deponije, a poveća iskorišćenje otpada od hrane u pogledu proizvodnje komposta ili energije, navodi se u Pravilniku.

Primena zelenih javnih nabavki predstavlja mehanizam za promovisanje i pospešenje prelaska privrede na model cirkularne ekonomije, zbog čega je četvrti poseban cilj upravo podrška njenoj primeni, ali i podrška primeni dobrovoljnih instrumenata iz oblasti zaštite životne sredine. Ovim ciljem obuhvaćen je niz mera i aktivnosti za podsticanje njihove primene, u koje spada definisanje prioritetnih grupa dobara, usluga i radova za Republiku Srbiju za primenu zelenih javnih nabavki i njihova dodatna afirmacija, kao i izrada vodiča. Osim toga, mera je i izrada dobrovoljnih kriterijuma za zelene javne nabavke na srpskom jeziku na osnovu dostupnih kriterijuma za zelene javne nabavke u EU, za odgovarajuće grupe dobara, usluga i radova, ali i mera unapređenja propisa iz oblasti EMAS i Eko znaka i njihova promocija.

Kako bi proces tranzicije bio uspešan, potrebno je podizanje svesti zainteresovane javnosti i obrazovnih institucija o konceptu cirkularne ekonomije, kroz promotivne materijale, medije i obrazovne institucije, što je postavljeno kao peti cilj.

Za sprovođenje Programa i Akcionog plana sredstva će biti obezbeđena iz budžeta Republike Srbije i donacija.

Izvor: Energetski portal

SKINI APLIKACIJU

glas javnosti android
glas javnosti IOS


POVEZANE VESTI
KOMENTAR