petak 26. jul 2013.
RSS

Nuklearne elektrane - da ili ne

Izjava potpredsednika Vlade Srbije Božidara Đelića da bi trebalo razmišljati o ukidanju zabrane gradnje nuklearki uvedene 1989. godine, otvorilo je diskusiju o tome da li treba ići na izgradnju nuklearnih elektrana paralelno sa izgradnjom TE na ugalj, pošto u okruženju Srbije u prečniku od 100 km nalazi se već izgrađeno 10 nuklearki i imaju tri prednosti: najjeftinije su, izazivaju najmanje ekoloških problema i ima najviše sirovina.

Stručnjaci iz Instituta za nuklearne nauke u Vinči ističu da je izgradnja nuklearnih elektrana neminovnost, stručnjaci zaposleni u EPS-u su za izgradnju elektrana na ugalj i hidroenergiju. Lepo je to što tehnički stručnjaci sada razmišljaju o donošenju strategije dugoročnog razvoja elektroprivrede Srbije. Međutim, ne razmišljaju kako rešiti nisku energetsku i ekonomsku efikasnost korišćenja postojećih elektroenergetskih kapaciteta, stimulisati potrošače priključene na mrežu niskog napona da racionalno koriste električnu energiju, uskladiti nerealno niske vrednosti osnovnih sredstava sa tržišnim vrednostima i uskladiti nivo cena električne energije sa revalorizovanim vrednostima osnovnih sredstava.

Niska energetska i ekonomska efikasnost EPS-a posledica su delovanja više faktora, među koje treba istaći: loš tarifni sistem za prodaju električne energije baziran na tarifnim stavovima za knjh određenim prema blokovima obima mesečne potrošnje zelene do 350 knjh, plava od 351 do 1.200 knjh i crvena preko 1.200 knjh, sa relativnim odnosima 1,0:1,5:4,0, a ne prema troškovima proizvodnje električne energije za vreme vršnog, punog i niskog opterećenja mreže sistema i određivanja obračunske umesto stvarno korišćene snage postrojenja.

Postojeći tarifni sistem ne stimuliše prilagođavanje potrošača da smanje potrošnju za vreme vršenog opterećenja, kada se angažuju skupe rezerve elektrane, i povećaju potrošnju za vreme niskog opterećena noću, kada rade sa sniženim kapacitetima visokoekonomične TE na lignit.

Određivanjem tarifnih stavova za knjh prema vremenu trajanja vršnog, punog i niskog opterećenja mreže sistema i tarifnih stavova na knj korišćene snage elektrane, stvaraju se uslovi za povećanje energetske i ekonomske efikasnosti EPS. Izgradnja nuklearnih elektrana, koje imaju ravan dijagram proizvodnje, energetski nije moguća sve dok se ne obezbedi nivo noćne potrošnje električne energije, koji bi omogućio rad TE na ugalj na tehničkom minimumu i ravnomernu proizvodnju nuklearnih elektrana.

Srbija danas raspolaže sa značajnim resursima lignita na površinskim kopovima Kolubare, Kostolca i Kosova i neiskorišćenim hidropotencijalom reka, u prvom redu Drine, Morave, Dunava i dr. Privatizacija vlasništva na delovima elektroenergetskog sistema stvara veće štete nego koristi i stvara energetske i ekonomske probleme u sigurnosti snabdevanja i stalnom rastu cena radi profita privatnih vlasnika.