petak 26. jul 2013.
RSS

ANEKS XII - ZAKONODAVNI PLAN

Član 1
Zakonodavstvo koje treba da se usvoji tokom perioda tranzicije


Skupština Kosova zvanično usvaja neophodno zakonodavstvo kako bi implementirala uslove ovog predloga rešenja tokom perioda tranzicije u trajanju od 120 dana, a koji se smatra da je Skupština usvojila i stupiće na snagu prvog dana nakon perioda tranzicije. Takvo zakonodavstvo uključuje, ali nije ograničeno na sledeće:
Zakon o opštim i lokalnim izborima;
Zakon o lokalnoj samoupravi;
Zakon o opštinskim pograničnim linijama;
Zakon o uspostavljanju zaštićenih oblasti;
Poslovnik o radu, ili amandmani osim toga, koji su neophodni da implementiraju uslove Predloga rešenja odmah nakon isteka perioda tranzicije, uključujući naročito, poslovnik o radu koji se odnosi na zaštitu i unapređenje prava zajednica i njenih pripadnika.

 

Član 2
Zakonodavstvo koje treba da se usvoji tokom ili posle perioda tranzicije


Skupština Kosova može zvanično usvojiti ostalo zakonodavstvo tokom perioda tranzicije u cilju implementacije Predloga rešenja, koji ukoliko se usvoji, smatraće se usvojenim od strane Skupštine i stupiće na snagu odmah prvog dana nakon perioda tranzicije. Takvo zakonodavstvo će u suprotnom biti usvojeno kao stvar prioriteta odmah nakon završetka perioda tranzicije, i uključuje, ali nije ograničeno na sledeće:
Zakon o pravima zajednica i njenih pripadnika;
Zakon u osnivanju Kosovskog saveta za bezbednost;
Zakon o civilnom vazduhoplovstvu;
Amandmane na poslovnik o radu Skupštine za osnivanje Skupštinskog komiteta za nadgledanje bezbednosti;
Zakon o lokalnim finansijama;
Zakoni koji se odnose na raspodelu ovlašćenja i ostalih pitanja u sledećim sektorima:
Obrazovanje;
Zdravstvena zaštita;
Zakon o Kosovskim bezbednosnim snagama:
Zakon o službi u kosovskim bezbednosnim snagama:
Zakon o Kosovskoj policijskoj službi;
Zakon u uspostavljanju domaće obaveštajne službe Kosova;
Zakon o državljanstvu Kosova:
Zakon o nacionalnim obeležjima i javnim praznicima;
Zakon o restituciji.