petak 26. jul 2013.
RSS

ANEKS XI - MEĐUNARODNE VOJNE SNAGE

Član 1
Ciljevi


Međunarodne vojne snage (MVS) su odgovorne za:
a. Garantovanje bezbednosti za Kosovo od spoljašnjih pretnji, dok kosovske institucije ne preuzmu odgovornost;
b. Pružanje sigurnog i bezbednog okruženja na čitavoj teritoriji Kosova, zajedno sa MCP-om i sa podrškom kosovskih institucija, sve dok kosovske institucije nisu u mogućnosti da preduzmu odgovornost, u zavisnosti od slučaju do slučaja za bezbednosne zadatke koje izvršava MVP;
c. Sa saradnjom ostalih za nadgledanje i pružanje pomoći, uspostavljanje i obuku kosovskih snage bezbednosti (KSB); ovo uključuje ocenjivanje potencijalnih kandidata kako bi se zagarantovao profesionalizam; težnja ka ostvarivanju odgovarajuće etničke zastupljenosti i pravo sankcionisanja nedoličnog ponašanja pripadnika KSB-a u saradnji sa MVS-a;
d. Verifikovanje doslednosti unutar okvira svakog vojno - bezbednosnog aspekta ovog predloga rešenja;
e. Pružanje podrške, i blisko koordinisanje s radom MVS, kao i pružanje vojnog saveta MVS-a;
f. Pomaganje i savetovanje u pogledu procesa integracije u severnoatlantske strukture.
U okvirima sredstava i kapaciteta i dok se zadaci ne ustupe drugima pod programima oko kojih treba da se usaglasi, MVS pomažu lokalnim vlastima i MCP-u na:
a. Odvraćanju nasilnih ekstremista;
b. Garantovanju slobode kretanja;
c. Olakšavanju povratka izbeglica;
d.Otklanjanju, čuvanju i uništavanju neovlašćenog naoružanja;
e.Zaštiti određenih verskih i kulturnih mesta;
f.Vršenju dužnosti nadgledanja granice po potrebi;
g.Pružanju podrške, u zavisnosti od slučaja do slučaja međunarodnoj zajednici i glavnim civilnim organizacijama u oblasti implementacije i ispunjavanju njihovih pojedinačnih mandata.
MVS podržavaju razvoj struktura i stručnosti na Kosovu kako bi garantovale efikasnu civilnu kontrolu i upravljanje nad KSB-om, naročito u oblastima strateškog razvoja, planiranja snaga, kadrovskog upravljanja, planiranja iz oblasti raznih programa i priprema budžeta, vršenja planiranja i nabavke, u skladu sa članom 2.4 Aneksa IX ovog predloga rešenja.
MVS nadgledaju, kontrolišu i imaju izvršnu vlast nad KBS-om sve dok MVS u saradnji sa MCP-om ne proceni da su ove snage samoodržive i sposobne sa ispunjavanje dodeljenih zadataka u skladu sa međunarodnim standardima.

MVS nastaviće uspostavljenu praksu trenutne zajedničke tehničke komisije za implementaciju sa Republikom Srbijom. Tokom vremena, aktivnosti zajedničke komisije za implementaciju biće preduzete od strane nove zajedničke vojne komisije sa vlastima Kosova i Republike Srbije kako bi se uhvatilo u koštac sa zajedničkim pitanjima zabrinutosti, a koje se odnose na vojnu bezbednost.
MVS i koordinaciji sa MCP-om uspostaviće mere izgradnje poverenja između kosovskih bezbednosnih snaga i odbrambenih institucija Republike Srbije.

U dugoročnom periodu, MVS ostaće angažovane sa KBS-om da pruže savet koji ima za cilj dalju integraciju u severnoatlantske strukture i uključenje elemenata mandata bezbednosnih snaga u međunarodnim misijama.
MVS postupaće pod nadležnošću i biće predmet kontrole i političke kontrole severnoatlantskog saveta kroz NATO lanac komande. MVP imaće objedinjeni lanac komande.

 

Član 2
Ovlašćenja i nadležnost


U ispunjavanju odgovornosti MVP-a, šef MVS-a ima ovlašćenja, bez uplitanja ili dozvole za sve one radnje koje on/ ona smatra neophodnim i odgovarajućim, uključujući upotrebu vojne sile, kako bi zaštitio MVS i ostalo naimenovano osoblje i za izvršavanje svoje odgovornosti. Šef MVS ima konačna ovlašćenja u oblasti raspoređenih vojnih snaga i u pogledu aspekata predloga rešenja koji se odnose na MVS.
MVS ima sledeća ovlašćenja:
a. Da izvrše svoje odgovornosti koje se smatraju odgovarajućim, uključujući upotrebu svih neophodnih sredstava i bez daljih sankcionisanja, mešanja ili dozvola;
b. Pravo da vrše potpunu i neometanu slobodu kretanja širom Kosova uz pomoć svih sredstava;
c. Pravo da ponovo uspostave trenutnu i potpunu vojnu kontrolu nad vazdušnim prostorom (ili delovima vazdušnog prostora) ukoliko vojni uslovi tako nalažu. Šef MVS-a obezbediće da je Kosovska uprava Civilnog vazdušnog saobraćaja u potpunosti obaveštena o bilo takvoj odluci;
d. Pravo da vrše inspekcije prostorija i objekata u pogledu ispunjavanja svojih zadataka;
e. Pravo da odobre i nadgledaju, u koordinaciji sa MVS, ustanovljenje svih nepolicijskih snaga i ostalih bezbednosnih snaga koje Kosovo predloži;
f. Pravo da preduzmu radnju koje smatraju odgovarajućim kao podršku svom mandatu u skladu sa ovim predlogom rešenja.
Kosovo daje MVS-u status, privilegije i imunitet koji trenutno ima KFOR na osnovu UNMIK Uredbe 2000/47.
U svim slučajevima, ovlašćenja MVS-a biće preispitivana i nakon konsultacija sa relevantnim stranama i donošenja odluke severnoatlantskog saveza, biti prilagođene u zavisnosti od slučaja do slučaja kako kosovske institucije razviju kapacitet i povećaju svoj mandat i odgovornosti.