petak 26. jul 2013.
RSS

ANEKS VIII - BEZBEDNOSNI SEKTOR NA KOSOVU

Član 1
Bezbednost Kosova


Osim ako nije drugačije određeno u Predlogu rešenja, Kosovo će na svojoj teritoriji imati nadležnu vlast nad službama za održavanje javnog reda i mira, bezbednošću, javnoj bezbednosti, obaveštajnom službom, civilnom službom za vanredne intervencije i kontrolom granice.

Kao što je navedeno u Aneksu II, bezbednosne institucije na Kosovu će delovati u skladu sa demokratskim standardima i pravima zajednica i njenih članova.

Kosovo će uspostaviti parlamentarni odbor koji će nadgledati bezbednosni sektor u skladu sa ovim predlogom rešenja.

Kosovo će uspostaviti Kosovski savet za bezbednost (KSB) koji će biti odgovoran premijeru. KSB će razviti strategiju o bezbednosti u skladu s ovim predlogom rešenja. Kosovo će razviti zakonodavni okvir o komponentama bezbednosnog sektora u skladu s ovim predlogom rešenja sa odgovorajućim odredbama o budžetu i nadzoru.

U onim oblastima bezbednosti u kojima, prema ovom predlogu rešenja, i dalje postoji međunarodno angažovanje, Kosovo će, u saradnji sa MCP-om i MVS-a, razviti strategije za potpuni prenos odgovornosti na vlasti Kosova.

Proces razvoja sektora bezbednosti na Kosovu će biti u potpunosti transparentan susednim zemljama i Kosovo će uspostaviti odgovarajuću saradnju i mere izgradnje poverenja sa regionalnim akterima.
Kosovo će se povinovati standardima i praksama UN, OEBS-a i EU u polju bezbednosti i kontrole naoružanja, kao i drugim regionalnim sporazumima o bezbednosti koji su u delokrugu rada OEBS-a.

 

Član 2
Policija


Policijska služba širom Kosova ima jedinstven lanac komande.
Granice okruga policijskih stanica će odgovarati opštinskim granicama.

Etnička struktura policije unutar opštine će, koliko je to moguće, odražavati etničku strukturu stanovništva unutar te opštine.
Lokalna veća koju čine predstavnici opština i policije zajedno sa komandirima stanica će biti stavljeni u funkciju kako bi se olakšala saradnja između policijske službe i opštinskih vlasti/lidera lokalnih zajednica. Predsednik opštine će predsedavati većem.
Komandiri lokalnih stanica biće obavešteni unapred o operacijama centralnih i specijalnih policijskih snaga u okvirima nadležnosti lokalnih policijskih stanica ukoliko operativna razmatranja zahtevaju drugačije.
U opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, komandiri lokalnih policijskih stanica biraju se u skladu sa sledećim postupkom: Skupština opštine predlaže najmanje dva kandidata za mesto komandira stanice, a koji ispunjavaju minimalne potrebne uslove u skladu s kosovskim zakonodavstvom. Ministarstvo unutrašnjih poslova može zatim, u roku od 15 dana od dana prijema liste s kandidatima, naimenovati jednog kandidata sa liste. U slučaju da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne odabere nijednog kandidata, Skupština opštine dostaviće drugu listu sa najmanje dva druga predložena kandidata pripadnika KPS-a koja ispunjavaju minimalne potrebne uslove na razmatranje Ministarstvu kao što je to i predviđeno u kosovskom zakonodavstvu. Ministarstvo ima obavezu da naimenuje jednog od predloženih kandidata sa druge liste, u roku od 15 dana od dana prijema liste sa predloženim imenima kandidata.

 

Član 3
Granica


Kosovo u saradnji sa MCP-om i MVS-a razvija strategiju koja će omogućiti višefazni prenos ovlašćenja za kontrolu granice i povezane dužnosti uprave na Kosovsku policijsku službu.
Teritorija Kosova biće definisana pograničnom oblašću Socijalističke Autonomne Pokrajine Kosova u okviru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, čija granica stoji kao takva od 31. decembra 1988. godine, izuzev u slučaju da dođe do izmena na osnovu Sporazuma o pograničnom razdvajanju između Savezne Republike Jugoslavije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije od 23. februara 2001. godine.

Kosovo će sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom uspostaviti zajedničku tehničku komisiju, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog predloga rešenja, kako bi fizički razgraničili granicu i dogovorili se o pitanjima koja se javljaju iz same implementacije sporazuma iz 2001. godine između Savezne Republike Jugoslavije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Rad tehničke komisije treba da bude završen u roku od godinu dana od dana osnivanja komisije. MCP i MVS biće uključeni u rad komisije kako bi olakšali razgovore između dve strane i mogu biti na zahtev jedne od strana uključeni u proces razgraničavanja.

 

Član 4
Obaveštajna služba


Kosovo će osnovati domaću bezbednosnu agenciju koja treba da nadgleda moguće pretnje po unutrašnju bezbednost Kosova, u skladu sa Aneksom IX. Ova agencija biće profesionalna, apolitična, multietnička, a njene aktivnosti će biti predmet parlamentarnog nadzora i civilne uprave.

 

Član 5
Kosovske bezbednosne snage


Uspostavlja se nova profesionalna i multietnička kosovska bezbednosna snaga (KBS). Ova struktura neće stvoriti nepotrebni finansijski teret za kosovske resurse. Uspostaviće se civilna vladina organizacija koja će biti zadužena za civilno nadgledanje KBS-a u skladu sa Aneksom IX i XI.

KBS će biti lako naoružana i neće imati teško naoružanje, kao što su tenkovi, teška artiljerija ili ofanzivni vazduhoplovni kapaciteti. KSB imaće u svom sastavu najviše 2.500 aktivnih i 800 rezervnih pripadnika.

O promenama u pogledu ograničenja koji su navedeni u članu 5.2 Aneksa odlučuju MVS u koordinaciji sa MCP-om. Potpuna procena ovih ograničenja izvršiće se ne pre isteka 5 godina od dana stupanja na snagu ovog Predloga rešenja.
KBS će pre svega biti odgovorna za angažovanje u kriznim situacijama, uklanjanju eskplozivnih naprava i civilnu zaštitu. Osim toga, KSB imaće dužnost i biće spremna da ispuni ostale bezbednosne zadatke, koje nisu odgovarajuće za policiju ili ostale službe za održavanje reda i mira. MVS u saradnji sa MCP-om uspostaviće standardizovan proces nadgledanja u pogledu donošenja odluka kada da ovlasti KSB da se uključi u ove bezbednosne funkcije.

Pripadnici KSB biće regrutovani iz celog društva. Zvaničan postupak odabira pripadnika uradiće Kosovo i MVS. Regrutacija pripadnika započeće ubrzo nakon stupanja na snagu ovog predloga rešenja, kako bi se osigurala početna operativna sposobnost u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog predloga rešenja.
Od onog trenutka kada resursi i sredstva budu na raspolaganju, opremanje KSB-a predstavljaće zajednički napor Kosova i međunarodne zajednice. Kosovo je dužno da prikaže MVS-a sve izvore finansiranja i opremanja koja dolaze van Kosova.

 

Član 6
Kosovski zaštitni korpus (KZK)


Kosovski zaštitni korpus se raspušta. MVS u konsultacijama sa MCP-om i Kosovom vršiće izvršno nadgledanje KZK-a i doneće odluku o vremenskom periodu njegovog raspuštanja. Raspuštanje treba da se uradi u roku od jedne godine od stupanja na snagu Predloga rešenja. Međunarodna zajednica treba da razvije i uradi proces demobilizacije i reintegracije za penzionisane pripadnike KZK-a.

 

Član 7
Kontrola vazdušnog prostora


Kosovo će preduzeti potpuno posedovanje, dužnosti i odgovornosti za svoj vazdušni prostor. Ustanoviće Upravu ili direktorat za civilno vazduhoplovstvo (UCV) koja treba da reguliše aktivnosti civilnog vazduhoplovstva na Kosovu, te takođe da odredi isporučioca usluga kontrole leta, međutim u skladu sa članom 2 Aneksa XI, Šef MVS-a ima pravo da ponovo uspostavi vojnu kontrolu nad vazdušnim prostorom.