petak 26. jul 2013.
RSS

ANEKS VI - MEĐUNARODNI DUG

Član 1
Opšte odredbe


1.1 Kosovo će preduzeti svoj dug međunarodnog duga Republike Srbije. Međunarodni dug koji treba da bude srazmeran uključuje inter alia dug Svetskoj banci, Pariskom klubu i Londonskom klubu poverilaca. U sporazumu sa relevantnim poveriocima, kosovski deo odrediće se putem pregovora između Kosova i Republike Srbije uzimajući u obzir načela koja se koriste za raspodelu nasleđenih dugova u slučaju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

 

Član 2
Obaveze otplate dugova


Republika Srbija će na osnovu svojih obaveza kao nezavisni poverilac/ jemac, garantovati nastavak otplaćivanja dugova sve dok dug nije u potpunosti otplaćen i podeljen u skladu sa dogovorom sa poveriocima. Kosovo će propisno i shodno tome nadoknaditi Republici Srbiji utvrđeni deo otplate dugova koje je Republika Srbija platila, a koji se javio tokom nerešenog procesa izmirenja duga.

 

Član 3
Arbitraža


U slučaju da se godinu dana nakon stupanja na snagu ovog predloga rešenja, Kosovo i Republika Srbija ne dogovore oko izmirenja i raspodele duga, Međunarodna upravna grupa će nakon konsultacija sa obe strane naimenovati međunarodnog arbitra koji će odrediti srazmernost međunarodnog duga Republike Srbije, i duga između Republike Srbije i Kosova, ili dela međunarodnog duga oko kojeg se obe strane u dogovoru sa relevantnim poveriocima nisu usaglasile.
Arbitražna raspodela dugova je neopoziva i odlučiće o tome koji dug treba da preuzme Kosovo.