petak 26. jul 2013.
RSS

Iz opštine

Pređašnji kmet kragujevačke opštine g. Paja Vuković dao je ostavku na kmetstvo i uvažena ostavka došla je ovom načelstvu još pre Uskrsa. Tek pre mesec dana na više puta ponovljenu tražnju on je razrešen od kmetstva.

Paja Vuković kao kmet za ovo vreme poznat je kao vrlo pošten čovek. Njegovoj bistrini i vrednoći divili su se desetogodišnji članovi ondaš, opštinskog suda. Kad je došao za kmeta 1872 godine, on je našao na stolu predsedničkom ne svršena akta od 68 godine i "dar mar" sa opštinskom imaovinom. Kad je odstupio od predsedničke stolice nije ostavio, ni jedno delo ne svršeno, a ostavio znatnu sumu kao uštedu od kancelarijskih troškova, prihoda od taksa i globarina, oda šta je pod njegovim predhodnikom vrlo neznatna suma pokazivala. U odnošajima spram "predpostavljene vlasti" policije - bio je vrlo samostalan i savesno je zastupao opštinske interese.

Poslednje crte nisu se dopadale tadašnjem okružnom načelniku, koji je svuda nakalice udarao na "kmeta Pavla Vukovića." Kao nagrada njegovom savesnom radu - tada moćni gospodin i izvesna klika podbacivali su mu svakojake nepoštene namere i svakojake bljuvotine referirali su svojim predpostavljenim. To je najviše učinilo, te je Pavle Vuković dao ostavku i gledao da se što pre "kurtališe već nesnosnog mu položaja."

A kakav je bio Pavle Vuković kao opštinski sudija, to najbolje znaju članovi ondašnje opštine. Kao sudiji njemu nisu mogli ništa prebaciti njegovi najnepošteniji protivnici.

Za neko vreme, od kako je Pavle Vuković razrešen predsedničke dužnosti ovdašnja opština bila je bez predsednika.

U poslednje doba govorili su neki odbornici ovdašnje opštine a i svuda po varoši raznosilo se, kako će za kmeta biti izabran g. Sava Grujić. Kandidacija g. Save Grujića nailazila je kod sviju ovd. svestnih građana dobra odziva. Mi smo se nadali, ka će odbor biti pri biranju kmeta toliko uviđavan i nezavisan, kao što je bio i pod predsedništvom Pavla Vukovića, i da će za kmeta izabrati čoveka poštena, naučna, tehničara i poštovana kao što je ličnost g. Save Grujića. Naročito kao tehničara, koji je veoma nuždan zbog regulacije ovdašnje varoši, reke Lepenice i zbog raznih građevina.

3. Jula na gotovo iznenada sazvanom sastanku da se bira kmet, za istoga je izabran g. Mića Milivojević dotadanji član opštinskog suda, o kome niko nije ni mislio. Pa kakav je način to izašlo, bilo bi vrlo zanimljivo da se zna.

Predstavnici jedne opštine treba uvek da imaju u vidu samo samo interese cele opštine, i na to da se obaziru, a ne da pri biranju kmeta najpre razbiraju, kako će ovaj ili onaj vlasnik da primi izvesnog kandidata za kmeta, pa prema tome da se puštaju u sam izbor.

Mi za sada protiv ličnosti izabranog kmeta nemamo ništa. Njega treba ceniti po njegovom radu. Kao predsednik opštine g. Mića izabrat je sa 8 glasova, 5 glasova dobio je g. Todor Tucaković a g. Sava Grujić, o kome se najvećma govorilo i nadalo da će biti izabrat, nije dobio ni jedan glas. Tako je to bilo. Zanimljiva stvar za študiju.