ponedeljak 23. avgust 2010.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > O poslovanju stranaka i na internetu

O poslovanju stranaka i na internetu

BEOGRAD - Po izmenjenom Zakonu o finansiranju politickih stranaka, koji bi do kraja godine trebalo da se nade u Skupštini, gradani ce detalje o njihovom "poslovanju" moci da pronadu na internetu.

Na izmenama Zakona radi 26 clanova radne grupe Agencije za borbu protiv korupcije i to su predstavnici državnih organa, politickih stranaka, nevladinih organizacija i Fakulteta politickih nauka.

Strankama ce biti zabranjeno da budu finansirane sredstvima firmi koje posluju sa javnim preduzecima ili su delom u vlasništvu države.

Agencija za borbu protiv korupcije je primila 35 izveštaja o poslovanju politickih stranaka u prethodnoj godini, a sadašnjim zakonom nije propisan rok do kojeg bi stranke morale da predaju izveštaje.

Prema recima direktora Sektora za operativne poslove Agencije Nebojše Hrnjiceka, to dovodi u pitanje i primenu sankcija u slucaju nepodnošenja izveštaja.

Agencija je ove godine preuzela nadležnosti skupštinskog Odbora za finansije u vezi sa prijemom i kontrolom izveštaja i taj problem ce biti rešen tako što ce Agencija tokom godine, od svake politicke stranke pojedinacno, tražiti izveštaje, ostavljajuci im razuman rok za to.

"Radi se o ozbiljnom propustu u sada važecem zakonu i taj propust trebalo bi da se ispravi donošenjem novog zakona cija je priprema u toku", istakao je Hrnjicek koji, medutim, nije želeo da otkriva detalje planiranih izmena.
Važeci Zakon o finansiranju politickih stranka predvida obavezu stranaka da u izveštajima prikazuju donacije koje su vece od 6.000 dinara. Izvori finansiranja su clanarine, prilozi pravnih i fizickih lica, prihodi od promotivnih aktivnosti stranke, prihodi od imovine politicke stranke i legati.

Ukupan iznos priloga, ukoliko ga daje fizicko lice, u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše deset prosecnih mesecnih zarada u Srbiji u godini koja prethodi godini u kojoj se prilog daje, odnosno sto prosecnih zarada ukoliko prilog daje pravno lice.

Visina sredstava iz privatnih izvora, osim sredstava od clanarine, koja politicka stranka prikuplja za svoj redovan rad, može, u jednoj kalendarskoj godini, iznositi do 100 odsto sredstava koja stranka dobija iz budžeta.