utorak 4. novembar 2008.
RSS
• Ljudi i događaji •
Početna > Ljudi i događaji > Srpski energator čudo od motora

NAGRADA ZA NAJBOLJI IZUM U 2008. VUJU GORDIĆU

Srpski energator čudo od motora

Uz utrošak iste količine goriva, automobil sa njegovim motorom preći će deset puta duži put od automobila sa klasičnim

Profesor dr Vujo Gordić, diplomirani mašinski inžinjer iz Užica, dobio je na nedavno završenom Međunarodnom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva ‘’Tesla fest 2008’’ u Novom Sadu, nagradu za najbolji izum u ovoj godini. Motor koji, tvrdi Gordić, na istu količinu uložene energije pravi 12,68 puta veći obrtni moment nego klasični motori sa unutrašnjim sagorevanjem, fascinirao je žiri, jer uz utrošak iste količine goriva, automobil sa njegovim motorom preći će deset puta duži put od automobila sa standardnim SUS motorom!

Svoj izum za koji je dobio i nagradu Rumunskog nacionalnog instituta iz grada Jašija, Gordić je nazvao ‘’trofazni naizmenični klipno-radijalni hidraulički-pneumatički motor’’, a u izradu prototipa, koja je trajala dugi niz godina uložio je više od 5.000 evra, hiljade i hiljade sati rada, promišljanja, računanja...

- Sve je počelo s mojim doktoratom iz oblasti mašinstva koji sam 1983. godine odbranio na Univerzitetu u Kragujevcu. U tom doktoratu sam energetski bilans hteo da spustim sa nivoa molekula na nivo atoma, ali sam naišao na snažan otpor termodinamičara i fizičara jer se moje razmišljanje nije uklapalo u tzv. kinematsko-molekularnu teoriju koja je objasnila Prvi zakon termodinamike. Ja sam za bilans energije na nivou atoma koristio treći NJutnov zakon iz čega je proistekla jednačina termodinamičkog oscilatora. Iz matematičkog modela termodinamičkog oscilatora proistekao je mehanički oscilator, koji je osnova ovog rešenja - objašnjava Gordić složeni put kojim je stigao do ovog nesvakidašnjeg rešenja.

Sam motor čiji je prototip izazvao veliku pažnju na ‘’Tesla festu 2008’’ i dobio nagradu 17-članog žirija stručnjaka neverovatan je, a opet prost sistem poluga, osovina, ventila, klipova...

- Sastavljen je iz mehaničkih oscilatora postavljenih pod uglom od 120 stepeni, koji se sastoje iz sistema poluga koje predstavljaju Keplerove zakone, Prvi, drugi i treći i Ptolomejev princip. Svedeno na svima razumljiv jezik, u izradi ovog motora koristio sam isključivo prirodne zakone, odnosno, zakoni fizike pretočeni su u ovaj motor, čiji je princip rada zasnovan na točku koji ima dve ose - kaže Gordić.

Da bi njegov motor radio, potreban je, nastavlja užički inovator, pritisak koji na klipove prenosi fluid, tečni ili gasoviti. U konkretnoj primeni u automobilu, Gordićev motor mogao bi se koristiti preko sistema gasne turbine tako što bi se, objašnjava ovaj Užičanin, iz sistema izvukla turbina, a stavio ovaj motor. Dalje bi ovaj motor pokretao generator, a generator bi proizvodio struju koja bi pokretala vozilo.

- Ovaj motor je trofazni, ima sve osobine Teslinog trofaznog motora, a naizmenični je zato što u cilindru pritisak fluida pola kruga ide sa strane klipnjače, a pola kruga sa strane klipa - nastavlja Gordić.

Na hidropostrojenjima, u hidroelektranama, ovaj motor bi se koristio umesto turbine, a učinak bi se ogledao u i do hiljadu puta manjoj potrošnji vode iz rezervoara... Tajna je, kaže Gordić u sledećem:
- Svi motori i turbine su kinematski koncipirani tako da proizvode momenat inercije koji deluje

kontramomentu sile koja je korisna. Razlika koja se pravi je smanjenje efikasnosti uređaja. Ovo je prvi uređaj čija kinematika zadovoljava u fizici poznati izraz da je moment količine kretanja konstantan ili u astronomiji izraz konstantne sektorske brzine - objašnjava Gordić.
Prototip koji je nastao posle hiljada sati rada, kaže Gordić, radi savršeno, motor se ne greje, nije mu potrebno hlađenje, a zbog poluga koje prave centripetalno ubrzanje nema ni vibracija.

- Mehanizam nema zamajac i nema hladnjak, nema gubitaka koji bi se manifestovali kao vibracije, zvuk i toplota... Prototip radi, većina parametara matematički je dokazana, a postoji inicijativa da stručnjaci EPS-a preuzmu motor i da izvrše određena merenja odnosno da provere matematički model - kaže Gordić koji je svom izumu nadenuo ime - srpski energator.

Komentari

Patent broj? Skice? Objavljen rad? Malo malo pa clanak o nekom epohalnom otkricu, samo ne vidim da se ista konkretno desilo. Jeli ima taj gospodin adresu, sajt, telefon, email, gde mogu da ga iskontaktiraju potencijalni investitori?

prof. dr Vujo Gordić

Dimitrija Tucovića 101
31000 Užice
tel.+381 31 513 683
E-mail: gordic3@nadlanu.com

Biografija
Rođen je 22.matra 1936.godine u selu Gorobilju, kod Požege. Otac Vladimir i majka Andrijana. Osnovnu školu završio je u Gorobilju, šest razreda gimnazije u Požezi, sedmi i osmi razred gimnazije i „veliku maturu“ u Užicu. Po završetku gimnazije, 1956.godine, upisao se na Mašinski fakultet u Beogradu.
Iz materijalnih razloga, dve godine je pauzirao, da bi se zatim, 1959.godine, prepisao na Mašinski fakultet u Sarajevo, gde je završio: drugu, treću i četvrtu godinu studija i diplomski ispit, 1963.godine.
U Valjaonici bakra iz Sevojna, 1963.godine, zasnovao je prvi put radni odnos, zatim, te, iste, godine, otišao je na odsluženje vojne obaveze, u JNA.
Po povratku iz JNA, 1964.godine, zaposlio se u Pretisu iz Vogošće, gde je radio na poslovima konstruktora alata i uređaja.
U Prvi partizan iz Užica, sa poslom, došao je 1965.godine, gde je radio na poslovima konstruktora alata sinter delova i mašinskih uređaja, do 1977.god.
Poslediplomske studije, na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, upisao je 1973.godine, magistrirao 1981.godine, dok je doktorsku disertaciju, na istom fakultetu, odbranio 1987.godine.
Novi radni odnos, 1977.godine, zasnovao je na Višoj tehničkoj školi u Užicu, alternativno predavajući: Alate i pribore, Mašine alatke, Merne mašine i Obradu deformisanjem.
Radni odnos, 1990.godine, zasnovao je na Mašinskom fakultetu u Kraljevu, u svojstvu docenta, na predmetu: Alati i pribori, gde je ostao do 2001.godine, kada je otišao u penziju u nastavnom zvanju: vanredni profesor.
U privatnom životu: Zasnovao bračni odnos sa Miroslavom -Mirom, 1967.godine; izrodili su četvoro dece: ćerku i tri sina, u gradu, a i šire, poznate kao prve užičke trojke. Od 1965.godine, stalno nastanjen u Užicu, u ulici Dimitrija Tucovića 101.
Kao naučni radnik: otkrio, izveo, dokazao, konstruisao... sledeće:
- Uveo pojam dualističkog/dvojnog dejstva gravitacionog i toplotnog polja, nazvanog termogravitaciono polje.
- Izveo jednačinu termodinamičkog oscilatora, TDO.
- Odredio kvantne brojeve.
- Odredio jedinicu prostornog potencijala materijalnog polja, ∆T.
- Izveo matematičku formulu za određivanje srednjeg rastojanja planete od Sunca, rs.
- Ukazao u pogrešno verovanje o postojanju jedne jedinstvene grupe Asteroida/Planetoida. Otkrio postojanje dve sasvim odvojene grupe Asteroida/Planetoida, odnosno, postojanje dve odvojene putanje po kojima se one kreću, nezavisno jedna od druge.
- Otkrio tri prazne- ne popunjene putanje u Sunčevom sistemu: prva se nalazi između Jupitera i Saturna, druga između Saturna i Urana i treća se nalazi iza Plutona.
- Ukazao da je jezgro našeg Sunca u čvrstom agregatnom stanju.
- Matematički dokazao da III Borov postulat ne zadovoljava osnovni zakon dinamike rotacionog kretanja.
- Matematički dokazao: da se III Borov postulat o konstantnosti momenta količine kretanja, kao i II i III Keplerov zakon, mogu izraziti pomoću jedinstvenog izraza: rv2=4π2k, koji invarijantno opisuje sva tri izraza/zakona.
- Matematički dokazao da se kvantna mehanika oslanja na osnovni zakon dinamike rotacionog kretanja.
- Dao matematičku, grafičku i mehaničku predstavu o kretanju planete oko Sunca.
- Konstruisao mehanički oscilator, koji će u energetici, u bliskoj budućnosti, predstavljati novu industrijsku revoluciju.
Pregled stručnih i naučnih radova
/1/ Gordić V. : Izveštaj sa specijalizacije iz SSSR-a, Prvi partizan Užice,1967.
/2/ Gordić V. : Sinter tehnika u proizvodnji zupčanika, Tehnika (Mašinstvo), Beograd,20 (1971) 7-8, str. 1341-1344.
/3/ Gordić V. : Uticaj podmaznog sredstva na silu presovanja i silu izbijanja pripresovanju sinter materijala, Mašinski fakultet, Kragujevac, 1976.
/4/ Gordić V. : Izbor oblika i dimenzija pri skidanju ivica sa sinter delova, Zbornik referata “ Primena metalurgije praha u mašinskoj tehnici“ , Zlatibor,1975., str. 65-78.
/5/ Gordić V. : Funkcionalna zavisnost između sile trenja, gustine i procentualnog učešća podmaza kod sinter materijala, Tehnika (Mašinstvo), Beograd 28 (1979) 10 , str. 2145-2149.
/6/ Gordić V. : Prilog proučavanju obradljivosti sinter materijala SINT C-10 u uslovima završne obrade na strugu, Magistarski rad, Mašinski fakultet, Kragujevac, 1981. -77 str.
/7/ Gordić V. , Đuričić,M., Sokić,M., Šijaković,M.: Uređaj za visoke pritiske, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd, Dokument ITN S-405/84, 1984.
/8/ Gordić V. : Termodinamički i eksploatacijski aspekt proizvodnje alata za obradu metala rezanjem alatima dobijenim metalurgijom praha, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Kragujevac, 1987. -109 str.
/9/ Gordić V., Šolaja,V., Vukelja,D.: Uticaj kritičkih temperatura na vek trajanja rezne ivice, LOLA Saopštenja 23 (1988)36, str. 4747-4755.
/10/ Gordić V., Šolaja V. , Vukelja D.: Funkcionalna zavisnost između kvantno temperaturnih stanja i veka trajanja rezne ivice, 22. Jugoslovensko savetovanje za proizvodno Mašinstvo, Ohrid, 1989. str. 115-129.
/11/ Gordić V.: Energija orbitalnih sistema, monografija,Građevinska knjiga, Beograd,1991. - 143 str.
/12/ Gordić V., Šolaja V., Vukelja D. : Novi prilozi u prognozi veka trajanja reznog alata preko termalnih Stanja, IV naučno-stručni skup MMA 1990, N.Sad, 1990., str.241-249.
/13/ Gordić V., Šolaja V., Vukelja D. : The Influence of Thermal States on T001-Life in Cutting, 8th IFRoMM Congres, Prag, ČSFR, 1991.
/14/ Gordić V. : Energija temperaturskih polja, VI jugoslovenski simpozijum CAD/CAM 1993, Prohor Pčinski, 1993., str. 249-254.
/15/ Gordić V. : Magnetna osetljivost kao mera kvaliteta tvrdih metala, Prvi međunarodni naučni skup teška mašinogradnja TM 1993, Kruševac-Vrnjačka Banja, 1993., str 500-504.
/16/ Gordić V. : Nove teorijske metode povećanja postojanosti reznih alata, 24. Savetovanje Proizvodnog mašinstva Jugoslavije, N.Sad, 1992., Sekcija II, str.2-1 do 2-5.
/17/ Gordić V.: Magnetna osetljivost i postojanost reznog alata,25. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Mašinski fakultet, Beograd, 1994.
/18/ Gordić V. : Osnovi reznih alata, udžbenik, Mašinski fakultet, Kraljevo, 1996. -240 str.
/19/ Gordić V.: Sublimacija Keplerovih i III Njutnovog zakona u jedan zakon, www.tdo.co.yu , 2003.
/20/ Gordić V.: III Borov postulat ne zadovoljava osnovni zakon dinamike rotacionog kretanja, www.tdo.co.yu, 2004 i 2005.god.

Kontakt

prof.dr Vujo Gordić
Dimitrija Tucovića 101
31000 Užice
tel.+381 31 513 683
Email:gordic3@nadlanu.com
WEB: www.tdo.co.yu

Ovog čoveka treba poslati u pačiju školu čika Jove Zmaja.