nedelja 2. septembar 2007.
RSS
• Dosije •
Početna > Dosije > Muslimani i Hrvati odgovorni za zločine počinjene nad Srbima u Bosni i Hercegovini (60)

Muslimani i Hrvati odgovorni za zločine počinjene nad Srbima u Bosni i Hercegovini (60)

Blažević Petar - pripadnik muslimansko-hrvatskih oružanih snaga. Odgovoran je za namerno ubijanje civila. Tokom maja 1992. u selu Vrdolje i Blace na području opštine Konjic on je sa ostalim pripadnicima MOS i HOS učestvovao u odvođenju civilnog stanovništva u logore. Bračni par Ninković Žarka i Zorku na licu mesta su ubili, a kuće u selu popalili.

Blažević (Stipe) Andrija - rođen 11. oktobra 1960. u Slavonskom Brodu, Republika Hrvatska, sa poslednjim prebivalištem u Novom Selu, opština Brod. Odgovoran je za učešće u ratnom zločinu počinjenom protiv civilnog srpskog stanovništva na području Broda i okolnih mesta, sela i naselja koje je u periodu od 26. marta do 27. oktobra 1992. počinio u sastavu 101, i 108 brigade HVO Posavine, a u sadejstvu sa formacijama regularne Vojske Republike Hrvatske. Učestvovao je u ničim izazvanom napadu na srpska sela, naselja i grad Brčko sa ciljem etničkog čišćenja i raseljavanja srpskog stanovništva. Pri tom su srpske kuće opljačkane, oduzeta im je sva pokretna imovina, a kuće su zatim uništene paljennjem, granatiranjem i miniranjem. Svo zarobljeno srpsko stanovništvo zatim je odvedeno u sistem formiranih logora za Srbe: skladište RK „Beograd“ u Tuleku, fiskulturnu dvoranu SŠC „Fricpalik“, skladište građevinskog materijala, zgradu bivše stanice JB, zgradu vojne policije, Svilu Čelinac, FK stadion „Polet“, zgradu fabrike čarapa i Dvoranu sportova. Srpski logoraši su u tim logorima individualno mučeni i stravičnim metodama kažnjavani - batinani su, mučeni žeđu i glađu, zabranjivano im je da vrše nuždu. Odvođeni su na prvu borbenu liniju na kojoj su korišćeni kao živi štit i na prinudni rad. Na te stravične i druge načine ubijeno je 116 identifikovanih civila srpske nacionalnosti i 44 neidentifikovanih lica, a imena identifikovanih i dodatna individualna učešća imenovanog sadržani su KP br. 02/963/93 DC-1/18. U toku ovog zločina imenovani je učestvovao u formiranju ženskih odeljenja u logorima, gde su žene maltretirane, u više navrata odvođene na liniju fronta gde je svaka pojedinačno silovana od strane više izvršioca, te ponovo vraćene u logor.

Blažević (Stipe) Pejo - rođen 5. septembra 1967. u Novom Selu, opština Brod, nastanjen u Kričanovu. Odgovoran je zbog toga što je što je, kao pripadnik paravojnih formacija muslimansko-hrvatskih snaga, 26. marta 1992. prilikom napada na civilno stanovništvo u selu Sijekovac, opština Brod, učestvovao u ubistvu devet lica civila srpske nacionalnosti. Tokom napada na na selo Močila učestvovao je u ubistvu 19 lica, kao i u zlostavljanju batinanjem, mučenjem, nanošenjem teških telesnih povreda i nezakonito lišavanje slobode ostalog srpskog stanovništva. Srpsko stanovništvo je raseljeno sa svojih ognjišta, a njihove kuće su opljačkane, zapaljene ili minirane. Imena stradalih Srba nalaze se u KP br. KU-298/93 CSB Doboj.

Blažević (Franjo) Stjepan - rođen 8. aprila 1964. u Carevom Polju, opština Jajce, sa prebivalištem u Carevom Polju, kućni broj 226, opština Jajce, Hrvat. Odgovoran je zbog toga što je, kao pripadnik hrvatsko-muslimanskih vojnih formacija, u periodu maj-oktobar 1992. učestvovao u napadima bez vojne potrebe na Barevo i druga okolna sela u opštini Jajce, tokom kojih je srpsko stanovništvo ubijao, hapsio i zatvarao u logore i sabirne centre. Za vreme saslušavanja zatvorenika u periodu od 13. juna do 25. avgusta 1992. učestvovao je u torturi zatvorenika - tukao ih kundacima i višežilnim kablovima, terao da udaraju glavama o zid, da ližu svoju i krv drugih zatvorenika, da jedu opuške od cigareta, gasio im je cigarete po telu i psihički mučio, vređao i ponižavao uhapšene srpske civile i vojnike VRS.

Blažević Tomo, zvani Tomas - Odgovoran je za učešće u ratnom zločinu počinjenom protiv civilnog srpskog stanovništva na području Broda i okolnih mesta, sela i naselja koje je u periodu od 26. marta do 27. oktobra 1992. počinio u sastavu 101, i 108 brigade HVO Posavine, a u sadejstvu sa formacijama regularne Vojske Republike Hrvatske. Učestvovao je u ničim izazvanom napadu na srpska sela, naselja i grad Brčko sa ciljem etničkog čišćenja i raseljavanja srpskog stanovništva. Pri tom su srpske kuće opljačkane, oduzeta im je sva pokretna imovina, a kuće su zatim uništene paljenjem, granatiranjem i miniranjem. Svo zarobljeno srpsko stanovništvo zatim je odvedeno u sistem formiranih logora za Srbe: skladište RK „Beograd“ u Tuleku, fiskulturnu dvoranu SC „Fricpalik“, skladište građevinskog materijala, zgradu bivše stanice JB, zgradu vojne policije, Svilu Čelinac, FK stadion „Polet“, zgradu fabrike čarapa i Dvoranu sportova. Srpski logoraši su u tim logorima individualno mučeni i stravičnim metodama kažnjavani - batinani su, mučeni žeđu i glađu, zabranjivano im je da vrše nuždu. Odvođeni su na prvu borbenu liniju na kojoj su korišćeni kao živi štit i na prinudni rad. Na te stravične i druge načine ubijeno je 116 identifikovanih civila srpske nacionalnosti i 44 neidentifikovanih lica, a imena identifikovanih i dodatna individualna učešća imenovanog sadržani su KP br. 02/963/93 DC-1/18. U toku ovog zločina imenovani je učestvovao u formiranju ženskih odeljenja u logorima, gde su žene maltretirane, u više navrata odvođene na liniju fronta gde je svaka pojedinačno silovana od strane više izvršioca, te ponovo vraćene u logor.

Blaškić Tihomir - načelnik Glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane Hrvatske Republike Herceg-Bosna, iz Zagreba; Odgovoran je zbog toga što je na području Mrkonjić Grada, Šipova i delimično opština Banjaluka, Ključ i Drvar, organizovao i naređivao, kao i zbog toga što nije sprečavao da srpsko civilno stanovništvo biva ubijano i pljačkano i da im se uništava imovina, a da ratni vojni zarobljenici, pripadnici VRS bivaju ubijaju i mučeni. U ovim napadima je na svirep način ubijeno 358 lica, od čega je 127 civilnih i 231 pripadnik VRS, dok je smišljeno uništeno oko 40 odsto stambenih i privatnih objekata, celokupni stočni fond i opljačkana i uništena sva pokretna imovina.

Blagojević Zoran - iz Jasenica sa prebivalištem u Tuzli, Ulica Mahmuta Bušatlije. Odgovoran je za organizovanje napada na vojnu kolonu pripadnika JNA u Tuzli u Skojevskoj ulici 15. maja 1992, kao i za učešće u tom napadu u svojstvu pripadnika vojne formacije Patriotska liga Tuzla. Tom prilikom je ubijeno 200 vojnika i starešina JNA, a 140 pripadnika JNA je zarobljeno i odvedeno u logore i zatvore. Blagojević je, sa ostalima, učestvovao u mučenju tih zarobljenika - odsecali su im delove tela, polne organe, ubijali ih ispaljivanjem metka u anus, zarobljene žene su silovali mučili ih na druge zverske načine, što je sve navedeno u KP br. 02/2-177/95 upućenoj vojnom tužilaštvu pri VP 2082, Beograd.

(Nastavlja se)