sreda 28. april 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Izdat Nacionalni registar lekova za 2010. godinu

Izdat Nacionalni registar lekova za 2010. godinu

BEOGRAD - Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) izdala je nacionalni registar lekova za 2010. godinu, koji sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja. U registar su uvršćeni podaci i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 1. novembra 2009 godine, saopštila je ALIMS.

Polazna osnova za izradu registra je Centralna baza lekova ALIMS-a, a podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača, odnosno nosilaca dozvole za promet.

S obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe. Takođe je predat spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom, kao i drugi prikladni spiskovi.

U posebnim poglavljima su dati podaci o biljnim lekovima koji su zakonom svrstani u lekove biljnog porekla i podaci o registrovanim tradicionalnim i homeopatskim lekovima koji su prošli regulatornu procenu u ALIMS-u. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, a posebno zbog eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u registru se nalazi ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava šifru leka.

Farmaceutima i lekarima nacionalni registar lekova je pripremljen i u CD verziji, a s ciljem obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju, izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema, piše u saopštenju ALIMS-a. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika Republike Srbije br. 88/2009 i 102/2009 - Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova.