sreda 10. mart 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Uvid u telefonski listing - kršenje privatnosti

OMBUDSMAN ZA USAGLAŠAVANJE PROPISA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI GRAĐANA

Uvid u telefonski listing - kršenje privatnosti

Janković: Evropska konvencija tretira listing kao element privatnosti komunikacije, naš ustav zahteva da o zadiranju u privatnost odlučuje sud, a naši zakoni da se uvid u listing može izvršiti i na osnovu odluke direktora tajne službe - znači u Srbiji imamo situaciju koja je neodrživa

BEOGRAD - Pitanje ograničenja privatnosti u elektronskim komunikacijama trebalo bi rešiti usaglašavanjem svih propisa kojima je regulisana zaštita privatnosti građana, ocenjuje Saša Janković, zaštitnik građana.
- Sadašnja rešenja treba preispitati, jer postoji opasnost od nesaglasja u trouglu koji čine naš ustav, međunarodni propisi i naši zakoni - rekao je Janković, komentarišući Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama, koji bi trebalo da bude dostavljen vladi na razmatranje do kraja marta.
Janković je podsetio da član 41 Ustava Srbije garantuje tajnost pisama i drugih sredstava opštenja među ljudima i propisuje da se od tog načela može odstupiti samo na osnovu sudske odluke.

- Nije sporno da je kod nas prisluškivanje sadržine razgovora moguće jedino uz nalog suda, ali postoje razna tumačenja da li su podaci o listingu i mestu mobilnog korisnika zaštićeni kao deo privatnosti komunikacije - podsetio je Janković i dodao da se prema našim zakonima o radu službi bezbednosti to s kim smo, kada i sa kog mesta razgovarali, ne smatra delom komunikacije.
Za pristup tim podacima nije neophodna odluka suda, već rešenje rukovodilaca službi bezbednosti.
Zaštitnik građana je ukazao da Evropska konvencija o ljudskim pravima ne zahteva da sud odobrava odstupanje od načela privatnosti komunikacije, već traži da, između ostalog, zadiranje u privatnost bude uređeno zakonom.

- Naši zakoni, ali i zakoni u nekim zemaljama EU, propisali su da odluku o zadiranju tajnih službi u privatnost građana donosi resorni ministar ili drugi visoki funkcioner ili državni organ. Međutim, zakoni svugde moraju biti saglasni sa Ustavom, a naš ustav je u tom pogledu stroži - rekao je Janković.
Evropska konvencija tretira "listing" kao element privatnosti komunikacije, naš Ustav zahteva da o zadiranju u privatnost komunikacije odlučuje sud, a naši zakoni kažu da se uvid u listing može izvršiti i na osnovu odluke direktora tajne službe ili policije, objasnio je zaštitnik građana.
- To znači da u Srbiji imamo situaciju koja je neodrživa - rekao je Janković i zaključio da bi zato trebalo ili modifikovati Ustav ili menjati zakone o radu agencija i službi bezbednosti.

Janković smatra da je legitimno u stručnim krugovima tražiti pravu ravnotežu između složenosti procedura koje služe zaštiti ljudskih prava i procedura koje podstiču efikasnost službi bezbednosti.
- Očigledno je da se naša zemlja suočava s ozbiljnim bezbednosnim izazovima kao što su problem teritorijalnog integriteta, pretnje od terorizma, korupcija i organizovani kriminal, koji je zadro u samu srž države i predstavlja pretnju njenom opstanku. Međutim, ne sme se praviti kompromis u poštovanju ljudskih prava zarad bilo čije efikasnosti. Da li su okolnosti realno takve da opravdavaju primenu posebnih mera na osnovu odluke direktora BIA, pitanje je stručne i političke procene - rekao je zaštitnik građana.

Bilo bi dobro, kaže Janković, da dođe do rešenja pre usvajanja našeg prvog zakona o elektronskim komunikacijama.
- U suprotnom, dobili bismo još jedan sporan akt sa stanovišta ustavnosti - istakao je zaštitnik građana.
On je podsetio da je prošle godine, posle reakcije javnosti, poverenika za informacije od javnog značaja i samog zaštitnika građana, donet novi pravilnik o uslovima rada provajdera Internet usluga, koji ne ostavlja prostor za neovlašćeno zadiranje u privatnost komunikacije i zauzeo se i za izmene Pravilnika o radu operatera fiksne i mobilne telefonije.
- Isti mehanizmi zaštite koji su upotrebljeni u pravilniku o Internetu treba da budu primenjeni i na fiksnu i mobilnu telefoniju, kako bi se smanjila mogućnost zloupotreba - rekao je Janković.