petak 15. jul 2011.
RSS
• Beograd •
Početna > Beograd > Studija o zaštiti šuma oko Beograda

Studija o zaštiti šuma oko Beograda

BEOGRAD- Sekretarijat za zaštitu životne sredine finansiraće izradu studije zaštite Bojčinske šume, Lipovičke šume – Dugi rt i Forlanda leve obale Dunava kod Beograda, prva faza. Reč je o tri važna projekta sa aspekta očuvanja šumskih kompleksa, biodiverziteta i prirodnih vrednosti.

– Širenje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, naročito oko većih gradova, direktno utiče na smanjenje površina pod šumama. Bojčinska šuma je jedna od takvih oaza u blizini Beograda. Okružena je poljoprivrednim kulturama i vredno je stanište raznih gljiva i divljači. Lipovička šuma je veliki šumski kompleks i nalazi se u južnom delu Beograda. Deo Lipovičke šume – Dugi rt zahvata jugoistočni deo područja Sremčice i oivičen je Ibarskom magistralom. Dugi rt predstavlja deo zelenih rubnih područja Beograda i vezu između severnog dela šumadijske grede Avale, Banjičke šume, Miljakovačke šume, Košutnjaka, Sremačkih šuma u Progaru i Bojčinske šume. Za ovaj deo zelenih područja može se reći da je skup međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekoloških područja koja bitno doprinose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznovrsnosti, te da ovde postoji ekološka mreža zelenih područja oko Beograda. Zaštitom bi se utvrdio zaštitni prsten koji je predviđen projektom „Zelena regulativa Beograda” i obezbedilo sigurno upravljanje ovim područjem radi daljeg održivog razvoja – kazala je Nataša Đokić, načelnica u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Bojčinska šuma se nalazi na obali Save i predstavlja tipičnu ravničarsku šumu donjeg Srema. Ova lokacija, pored vegetacijske raznolikosti, karakteriše se i velikim brojem vrsta retkih i ugroženih ptica (evidentirano stanište orla kliktaša, orla belorepana, stepskog sokola i crne rode), u čemu se ogleda bogatstvo biodiverzita prostora. Ukupna površina pod šumom, sačinjene uglavnom od hrasta lužnjaka, iznosi oko 600 hektara. Budući da Bojčinska šuma obiluje raznim vrstama flore i faune, ona zaslužuje adekvatnu brigu i promišljeno upravljanje koje može da se sprovede preventivnim merama zaštite. Sa turističko-rekreativnog aspekta, područje Bojčinske šume ima veliki potencijal za razvoj etno i ekoturizma, gde najveću zaslugu ima položaj same šume u odnosu na Beograd i reku Savu.

Kad je reč o Dugom rtu, Sekretarijat za zaštitu životne sredine ocenjuje da su prirodne vrednosti ovog područja veoma izražene i da se pored evidentne šumske vegetacije ogledaju i u flori i fauni, kao i da područje ima posebne geološke, geomorfološke, hidrološke i topoklimatske karakteristike.

Studijom je predviđena i zaštita Forlanda leve obale Dunava kod Beograda, gde se nalaze dve prostrane plavne zone površine od oko 1.700 hektara. Reč je o područjima Crvenka (Beljarica) i Kožara, koja su ispresecana rukavcima (dunavcima) i brojnim barama i mrtvajama. Ove površine nemaju trajnih naselja, izuzetak su jedino malobrojni privremeni, vikend objekti na području Kožare. Prema Generalnom planu Beograda, do 2021. godine, predviđeno je da ovo ostanu zelene površine. Područje je uglavnom prekriveno šumskom vegetacijom (galerijske šume vrbe i topole i plantaže kanadske topole). Na ovim lokalitetima gnezdi se više retkih i ugroženih vrsta ptica kao što su orao belorepan, crna roda, patka njorka, a treba napomenuti i da se ovi prostori nalaze u okviru međunarodno značajnog područja za ptice (IBA) „Ušće Save u Dunav”. Vodena staništa na ovim lokalitetima važna su i kao reproduktivni centri za vodozemce i gmizavce. Takođe, ove plavne zone važna su plodišta više rečnih vrsta riba.

Imajući na umu da je ovo područje i dalje relativno očuvano i da poseduje velike prirodne vrednosti, ali da mu zbog blizine urbane zone preti dalja degradacija, Sekretarijat za zaštitu životne sredine smatra da bi se zaštitom ovog dela obale ujedno obezbedila i efektivnija zaštita okolnih zaštićenih područja (Veliko ratno ostrvo, Pančevačke ade, Koviljsko-petrovaradinski rit) i na taj način upotpunila i unapredila mreža zaštićenih područja uz Dunav. Takođe, na taj način Beograd bi dobio još jednu atraktivnu eko-turističku lokaciju, koja bi održivim i kontrolisanim turizmom promovisala potrebe zaštite prirodnih vrednosti.

Ključne reči: