petak 26. jul 2013.
RSS

NKEU:Vlada da preduzme hitne korake u evrointegracijama

Izvor: Tanjug |
22. oktobar 2014. 15:18:59

BEOGRAD, 22. oktobra (Tanjug) - Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) apelovao je danas na Vladu Srbije da preduzme hitne korake u cilju što ranijeg otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja i intenziviranja procesa evropskih integracija, a pre svega da imenuje uži Pregovarački tim i obezbedi transparentno i inkluzivno vođenje pregovora. "Nakon održanih 14 sastanaka Radnih grupa, na kojima je praćen proces priprema za početak pregovora Srbije i EU kao i rezultati analitičkog pregleda zakonodavstva, Programski savet NKEU ukazuje na neophodnost definitivnog uspostavljanja institucionalnog mehanizma i procedura za transparentno i inkluzivno vođenje pregovora o članstvu", saopštio je NKEU. U saopštenju se naglašava da je neophodno posvetiti više pažnje zamerkama i preporukama Evropske komisije i pristupiti ozbiljnoj analizi i planiranju budućih koraka i mera Vlade. NKEU je stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski strukturirana debata o pristupanju Srbije EU između predstavnika nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata, profesionalnih organizacija i državne administracije, političkih partija, nezavisnih tela. Formiranje 21 radne grupe NKEU iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva, kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja. NKEU je u saopštenju za javnost apelovao na Vladu Srbije da, kao prvo, hitno imenuje uži Pregovarački tim Vlade za pregovore sa EU, prema kriterijumima profesionalnosti i u skladu sa Uredbom kojom se definišu zadaci i odgovornosti ovog dela pregovaračke strukture. Kao drugo, Vlada treba da hitno imenuje nedostajuće državne sekretare i ostale državne službenike u ključnim ministarstvima, kako bi sistem za decentralizovano upravljanje evropskim fondovima (DIS) nesmetano funkcionisao, navodi se u saopštenju. NKEU poziva Vladu i da hitno uspostavi efikasnu politiku zadržavanja kadrova koji se bave evropskim integracijama i upravljanjem pretpristupnim fondovima kako bi sistem bio održiv i nezavisan od političkih promena i najavljenog smanjivanja broja državnih službenika. Takođe, Nacionalni konvent o EU apeluje na Vladu da hitno odredi i predstavi prioritete nacionalnog razvoja i pokrene javnu debatu o tome, "kako bi se sam proces pregovora iskoristio kao instrument razvoja naše zemlje a raspoloživa sredstva iz nacionalnih i fondova EU efikasno usmeravala ka ostvarenju nacionalnih prioriteta". U saopštenju se navodi da, u skladu sa demokratskim principima, ustavnim i zakonskim garancijama, Vlada treba da omogući pristup sadržaju pregovaračkih pozicija uz izbegavanje upotrebe oznake poverljivosti gde god je to moguće. NKEU smatra i da Vlada treba da omogući predstavnicima civilnog društva učešće u izradi akcionih planova za pregovaračka poglavlja i uvaži preporuke civilnog društva. Organizacije civilnog društva u sastavu NKEU saglasne su da je za proces evropskih integracija Srbije neophodno uspostaviti takav sistem planiranja, konsultacija i informisanja javnosti, koji će na najbolji način upotrebiti sve prednosti i instrumente, kako finansijske, tako i tehničke, kojima EU podržava reforme u zemljama kandidatima na njihovom putu ka članstvu. Takođe je neophodno i da građani Srbije znaju ko u njihovo ime pregovara u Briselu, kako se formulišu naše pregovaračke pozicije i da li se na najbolji način koordiniraju različite politike koje su predmet pregovora sa EU, zaključuje se u saopštenju.